15750

          Πρόγραμμα Επιστημονικής Ελληνογαλλικής Συνεργασίας- HUBERT  CURIEN

                                  Partenariat Hubert Curien (PHC)

 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων (ΥΕΕΥ) και του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και Καινοτομίας (ΥΑΕΕ) της Γαλλίας, υλοποιούν, από κοινού, το Πρόγραμμα Συνεργασιών Hubert Curien για τη χρηματοδότηση ερευνητικών σχεδίων συνεργαζόμενων ομάδων επιστημόνων/ερευνητών στην Ελλάδα και στη Γαλλία, κατ’ εφαρμογή Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 54145/Ζ1/15.05.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3342/Β΄/19.05.2023).

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της έρευνας και η ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Η εν λόγω συνεργασία πραγματοποιείται από ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, οι οποίοι καταρτίζουν και υλοποιούν από κοινού ένα ερευνητικό σχέδιο με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων/κινητικότητες (Πρόγραμμα Συνεργασιών Hubert Curien).

Η διάρκεια του κάθε σχεδίου θα είναι δύο (2) έτη. Το 2023 θα επιλεγούν έως 10 ερευνητικά σχέδια.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ενιαίας ερευνητικής πρότασης, η οποία θα έχει προηγουμένως συμφωνηθεί από τις ερευνητικές ομάδες (ελληνική και γαλλική).  Η αίτηση, υποβάλλεται για την ελληνική ομάδα στο Ι.Κ.Υ., για τη Γαλλική ομάδα στο IFG,  από τον επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου, Ερευνητικού Κέντρου, κ.ο.κ.

Προκειμένου η αίτηση υποψηφιότητας να θεωρηθεί έγκυρη είναι απαραίτητο να φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου του οικείου Φορέα (Πανεπιστημίου, Ερευνητικού Κέντρου κτλ.). Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση υποψηφιότητας δεν εξετάζεται.

Ειδικότερα πρέπει να υποβληθούν τα εξής (Κεφάλαιο 3-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ):

Α. Αίτηση υποψηφιότητας, με συμπλήρωση όλων των πεδίων αυτής και τα προβλεπόμενα στην οικεία πρόσκληση επισυναπτόμενα (το υπόδειγμα παρατίθεται κάτωθι).

Β. Πίνακας ανάλυσης χρηματοδότησης (το υπόδειγμα παρατίθεται κάτωθι)

Οι αιτήσεις των ελληνικών ερευνητικών ομάδων υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση exoterikou@iky.gr και των γαλλικών ερευνητικών ομάδων στο IFG. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 29/05/2023 και λήγει στις 13/07/2023 και ώρα Ελλάδος  23:59.

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

                                                                                                   Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                                 Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο