29/08/2017 Ανακοίνωση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων της υπʼ αριθμ. πρωτ. 2321/10.03.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005964889) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2321/10.03.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005964889) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)» που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ/MIS 5003101.

Μετάβαση στο περιεχόμενο