29/2/2024 Ανακοίνωση Πίνακα μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και

υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της

συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών

Υποτροφιών, την Βρετανική Πρεσβεία και το British Council Ελλάδος.

 

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων που υπεβλήθησαν με καταληκτική ημερομηνία 23/2/2024 και ώρα Ελλάδος 23:00., στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: 92ΥΝ46ΝΚΠΔ-0ΗΑ), αποφασίζει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (πατήστε τον σύνδεσμο).

Τυχόν ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων ασκούνται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, ήτοι έως την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024, και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου scholarships@britishcouncil.gr του British Council.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

 

 

                                                                                                                              Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                                                                          Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Μετάβαση στο περιεχόμενο