Πίνακες αποτελεσμάτων του προγράμματος χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΙΚΥ/Siemens

29-6-2016: Ανακοινώνονται οι πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων του προγράμματος χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων Αριστείας ΙΚΥ-Siemens 

Ανακοινώνονται οι πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων του προγράμματος χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων Αριστείας ΙΚΥ-Siemens στο πλαίσιο της προκήρυξης με αριθμ. ΑΔΑ: 793Ν4653ΠΣ-ΕΜΖ σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 13η /17-06-2016 και υπ. αριθμ. 14η /28-06-2016 Συνεδρίες του Δ.Σ του Ι.Κ.Υ.

 

 

Η Γενική Διευθύντρια

Αθηνά Πλέσσα – Παπαδάκη

Μετάβαση στο περιεχόμενο