30.06.2022- Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ.

30.png

 

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31420/29.6.2022 Ανακοίνωσης των Οριστικών Πινάκων Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων και Αποκλειομένων υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ., αναρτάται το πρόγραμμα των επικείμενων διαδικτυακών συνεντεύξεων των προς Αξιολόγηση υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24-03-2022 (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει». Συνημμένα παρατίθεται ο σχετικός Πίνακας.

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο