30-06-2023 / Ανακοίνωση οριστικών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων Προγράμματος υποτροφιών Ελληνοβρετανικής συνεργασίας, έτους 2023

17186

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, την Βρετανική Πρεσβεία και το British Council Ελλάδος.                     

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΛΞΥ46ΜΤΛΗ-ΩΜ0) και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των από 20/06/2023 προσωρινών πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων, αποφασίζει την ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων (πατήστε τον σύνδεσμο). 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

 

 

      Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

  Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο