31-1-2022 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 7110/06.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ9Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ9Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

(απόφαση της 4ης/27-1-2022 Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ)

Ανακοινώνονται οι εξής συνημμένοι πίνακες:

α) 3ος Οριστικός Πίνακας Επιλέξιμων Υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,

β) 4ος Οριστικός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, και

γ) Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Υποψηφίων.

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7110/06.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ9Ω) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070383.

logo2014-2020_iky.jpg

Μετάβαση στο περιεχόμενο