4-07-2022 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 1541/10.2.2022 (ΑΔΑ: 9ΓΓΜ46ΜΤΛΗ-2ΣΛ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

4.7.png

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1541/10.02.2022 (ΑΔΑ: 9ΓΓΜ46ΜΤΛΗ-2ΣΛ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

(απόφαση της 25ης/30-6-2022 Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ)

Ανακοινώνονται, στον ιστοχώρο του ΙΚΥ, οι εξής συνημμένοι πίνακες:

α) Οριστικός Πίνακας Επιλέξιμων/Επιλεγέντων Υποψηφίων,

β) Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων Υποψηφίων και

γ) Οριστικός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων,

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1541/10.02.2022 (ΑΔΑ: 9ΓΓΜ46ΜΤΛΗ-2ΣΛ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο