8-7-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σήμερα, Πέμπτη 08 Ιουλίου 2021, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας η υπ’ αριθμ. 7111/06-07-2021 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υποβολή Πρoτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+»
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης, για όποιον από τους ενδιαφερόμενους πληροί τις προϋποθέσεις, είναι η 23η Ιουλίου 2021.

logo2014-2020_iky.jpg

Μετάβαση στο περιεχόμενο