Ανακοίνωση-Διευκρίνιση στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας -2ος Κύκλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

στο πλαίσιο της Πράξης

 «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – 2ος Κύκλος                                 

Υποψήφιοι της Πράξης για τους οποίους, λόγω ανωτέρας βίας, δεν έχει οριστεί επισήμως η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έως τις 17/04/2018, δύνανται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι συντρέχει περιστατικό ανωτέρας βίας.  Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την από 03/04/2018 απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ και σχετικής νομικής γνωμοδότησης, περιστατικό ανωτέρας βίας συντρέχει στις περιπτώσεις υποψηφίων, όπου βεβαιώνονται (με σχετική βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής η οποία συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή)  οι παρακάτω συνθήκες:

  1. Είχαν υποβάλει αίτηση ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής πριν την επίσημη δημοσίευση της πρόσκλησης, δηλαδή έως τις 20/03/2018 και
  2. δεν έχει λάβει χώρα η Γ.Σ.Ε.Σ. για τον επίσημο ορισμό αλλά έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από 18/04/2018 έως τις 30/04/2018.

Επισημαίνεται ότι, η έναρξη της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και στην περίπτωση που λάβει χώρα μετά την 17/04/2018 το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για την υποβολή του τελικού παραδοτέο (εντός εξαμήνου το αργότερο από τη λήξη της υποτροφίας), θα μειωθεί αναλόγως.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο