Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας (Κληροδότημα «Αλέξανδρου Χατζόπουλου»)-Προσφορές δεκτές έως 15-03-2020

aripr.png

Είδος ακινήτου: Πλήρως ανακαινισμένο (το έτος 2019) Διαμέρισμα ΒVI-1B του Έκτου Ορόφου του Βήτα (Β) τμήματος ενός συγκροτήματος κειμένου στην Αθήνα επί της οδού Αγίου Μελετίου αρ. 102-104.
Επιφάνεια: Διαμέρισμα εξήντα δύο τετραγωνικών μέτρων (62 τ.μ).
Διεύθυνση: Αγίου Μελετίου 102-104
Περιοχή: 6η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων η οποία απέχει 80μ περίπου από την κεντρική οδό Κυψέλης και 400 περίπου από την πλατεία Κυψέλης.
Δήμος: Αθηναίων
Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας : Κληροδότημα « Αλέξανδρου Χατζόπουλου»
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Συνεδρία 2η/05.02.2020) του ΙΚΥ, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αγίου Μελετίου αρ. 102-104, στην Αθήνα, περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολύ καλή προσβασιμότητα, η οποία απέχει 80μ περίπου από την κεντρική οδό Κυψέλης και 400 περίπου από την πλατεία Κυψέλης και πλεονεκτεί και λόγω εγγύτητας με το κέντρο της Αθήνας.
Το διαμέρισμα αποτελείται από χωλ, καθιστικό, κουζίνα, διάδρομο, λουτρό, δύο υπνοδωμάτια και γωνιακή βεράντα. Το διαμέρισμα ανακαινίσθηκε ριζικά το 2019 και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και λειτουργικότητα. Διαθέτει κουφώματα θερμομονωτικά με διπλά τζάμια, ξύλινα δάπεδα στο σαλόνι και στα υπνοδωμάτια, δάπεδα από μωσαϊκό στους διαδρόμους και στην κουζίνα, πλακίδια κεραμικά στο λουτρό και στην βεράντα. Το διαμέρισμα διαθέτει πόρτα ασφαλείας. Διαθέτει κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο.
Ειδικότεροι όροι:
1. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων δέκα ευρώ (410€).
2. Το μίσθιο προορίζεται για οικιακή χρήση.
3. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 10 του αρ.24 του Ν.4182/2013.
4. Κατά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η παράταση για 3 έτη με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους, αφού τα μέρη έλθουν σε επαφή και αποφασίσουν την παράταση ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της υφιστάμενης ακόμα μίσθωσης.
5. Κάθε τροποποίηση, αναμίσθωση, παράταση ή λήξη της μίσθωσης θα γίνεται με νέα συμφωνία αποδεικνυομένη με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.
6. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα ισχύει για το πρώτο έτος της μίσθωσης και εφεξής θα αναπροσαρμόζεται, προσαυξανόμενο, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των αμέσως προηγουμένων 12 μηνών, όπως καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα μειώνεται.
7. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στο ΙΚΥ ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα ως εγγύηση, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά τα ανωτέρω.
8. Εάν ο πλειοδότης, υποψήφιος μισθωτής, δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.24 του Ν.4182/2013.
9. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
10. Απαγορεύεται η υπομίσθωση.
11. Οι υποψήφιοι μισθωτές δύνανται να είναι πλέον του ενός. Στην περίπτωση της πιθανής αποχώρησης μισθωτή, το μίσθωμα θα εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ακέραιο από τους υπόλοιπους μισθωτές, οι οποίοι θα ευθύνονται εις ολόκληρον.
12. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης που θα καταρτισθεί μεταξύ των εκμισθωτή και μισθωτή/μισθωτών θα συμπεριληφθούν οι όροι και συμφωνίες που θα διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων (προσωπικά και οικονομικά) καθώς και τυχόν εγγυητών τους, ώστε να υπάρχει ευκρινής εικόνα της ταυτότητας του υποψηφίου μισθωτή, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, θα αποστέλλονται έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

                                                                                                                            Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας)
                                                                                                                                                Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
                                                                                                                                                       ΤΚ 14234 – Ν. Ιωνία Αττικής

Τέλος, επισημαίνεται ότι, η σχετική ανακοίνωση εκμίσθωσης θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία είναι αρμόδια να διαβιβάσει αυτή προς ανάρτηση στον ιστότοπο (www.gspp.gr), της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, όπου δημοσιοποιείται υποχρεωτικά για είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες. Επίσης, θα δημοσιευθεί σε κάθε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπη εφημερίδα που κρίνεται σκόπιμο από το ΙΚΥ.

 

                                                                                                                                                                                                                                                           O Πρόεδρος του ΔΣ
                                                                                                                                                                                                                                                                    του Ι.Κ.Υ.

                                                                                                                                                                                                                                                           Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                                                                                                          Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
                                                                                                                                                                                                                                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο