11/11/2015- Ανακοίνωση Εκμίσθωσης Ακινήτου Κοινωφελούς Περιουσίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που διαχειρίζεται το Κληροδότημα Αλέξανδρου και Ζωής Χατζοπούλου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.24 του Ν.4182/2013 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Συνεδρία: 19η/23-9-2015) προτίθεται να εκμισθώσει διαμέρισμα 6ου ορόφου, του ως άνω κληροδοτήματος, επιφανείας 85,54 τ.μ., κείμενο επι της οδού Μουσών 71, στο Παλαιό Φάληρο.

Η χρήση του μισθίου προορίζεται ως κατοικία, η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη και το μηναίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550,00€).

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο