ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20535/17-11-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ανακοίνωση

Σήμερα, Τρίτη 15-12-2020, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. (Συνεδρία Δ.Σ. 26η/14-12-2020) ανακοινώνεται ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης καθώς και ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ μετά την εξέταση των αντιρρήσεων των υποψηφίων  της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20535/17-11-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: Σύναψη έως δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Καλούνται οι δεκατέσσερις (14) πρώτοι υποψήφιοι του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ να υποβάλουν -σε έντυπη μορφή και εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, ήτοι έως και την Παρασκευή 18.12.2020 -, την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας καθώς και των μοριοδοτούμενων ιδιοτήτων, όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτησή τους.

Η εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθεί εντύπως σε σφραγισμένο φάκελο διάστασης Α4 με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 20535/17.11.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», ο οποίος αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών στην εξής διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) – Τμήμα Διοίκησης, Εθν. Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία.

 

Το εμπρόθεσμο της υποβολής (Παρασκευή, 18-12-2020) θα κριθεί βάσει του αποδεικτικού αποστολής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο