ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20535/17-11-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα, Δευτέρα  7-12-2020, κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.  (Συνεδρία Δ.Σ.  24η/07.12.2020) ανακοινώνεται ο  πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,  καθώς και ο πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων της υπ΄ αριθμ.  πρωτ. 20535/17-11-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  με τίτλο: 

Σύναψη έως δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο