ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σήμερα, Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας η υπ’ αριθμ. 8413/27-08-2021 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προς σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για την διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης του ΙΚΥ».
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:30 μμ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο