Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 37805/10-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΔΕ46ΜΤΛΗ-ΥΕ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Σήμερα, Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022,  αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας η υπ’ αριθμ. 37805/10-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΔΕ46ΜΤΛΗ-ΥΕ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.   Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης, για όποιον από τους ενδιαφερόμενους πληροί τις προϋποθέσεις, είναι η 31η Οκτωβρίου 2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο