Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Διαπίστευση Erasmus στους Τομείς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Σχολικής Εκπαίδευσης/2021

ERASMUS.png

Η Διαπίστευση Erasmus συνδέεται με τη Δράση της Κινητικότητας (ΚΑ1) στο νέο πρόγραμμα 2021-2027 και στοχεύει στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των φορέων που υποβάλλουν αίτηση για δραστηριότητες κινητικότητας. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην άρση της υποχρέωσης των οργανισμών να υποβάλλουν νέα αίτηση για δραστηριότητες κινητικότητας ανά Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, στην οποία να περιγράφουν το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του οργανισμού βάσει της οποίας να αιτούνται επιχορήγηση.
Η Διαπίστευση Erasmus αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους οργανισμούς Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους φορείς που την επιλέγουν να παραμείνουν στο νέο πρόγραμμα για σειρά ετών, διοργανώνοντας δραστηριότητες κινητικότητας μέσω απλοποιημένων αιτήσεων χρηματοδότησης.
Η Διαπίστευση Erasmus χορηγείται για την περίοδο 2021-2027. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς που θα εγκριθούν και θα λάβουν τη Διαπίστευση δεν απαιτείται να υποβάλλουν στο εξής αίτηση για Διαπίστευση. Οι φορείς που δεν θα εγκριθούν μπορούν να επανέλθουν με νέα αίτηση για Διαπίστευση σε επόμενη πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων δεδομένου ότι η Πρόσκληση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως μεμονωμένοι οργανισμοί ή ως συντονιστές κοινοπραξίας κινητικότητας. Οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή επιχειρησιακή και επαγγελματική εμπειρία -τουλάχιστον διετή- για την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου Erasmus, ενώ οι συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας είναι απαραίτητο να έχουν αποδεδειγμένα και πρότερη εμπειρία συντονισμού.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται με τη χρήση του επίσημου ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης (κωδικός ηλεκτρονικής αίτησης ΚΑ120):https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι 19 Οκτωβρίου 2021 στις 12:00 (το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών, 13:00 ώρα Ελλάδος).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε:
https://www.iky.gr/el/erasmusplus/item/2511

Μετάβαση στο περιεχόμενο