ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ”
2015

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
15η/26-09-2014

Ο αείμνηστος Λεωνίδας Νικολαϊδης με την από 1-4-1969 ιδιόγραφη διαθήκη του κατέστησε το Ι.Κ.Υ. κληρονόμο, αρχικά επί της ψιλής κυριότητας των 60 εκατοστών ακινήτου (επί της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30-Αθήνα), αποτελούμενου από το υπόγειο, το ισόγειο, τους Α΄ και Β΄ ορόφους.
Η διαθήκη προέβλεπε – μετά το θάνατον της συζύγου του διαθέτη – η επικαρπία των άνω ακινήτων να περιέλθει στο Ι.Κ.Υ., προς αποστολή αριστούχων και απόρων ιατρών, προς μετεκπαίδευση και υπό τον όρον επιστροφής των στην Ελλάδα, προς εξάσκηση του επαγγέλματος επί 15ετία τουλάχιστον.
Μετά το θάνατο (7-2-1992) της συζύγου του Αγγελικής Νικολαϊδη, ενώθηκε με την ψιλή κυριότητα η επικαρπία και έτσι το Ι.Κ.Υ. απέκτησε την πλήρη κυριότητα επί των 60/100 του ανωτέρω ακινήτου (βάσει της υπ’ αριθμ. 25181/97 δηλώσεως αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Αθηνών Ρήγα Κωνσταντίνου Κωστόπουλου).
Στη συνέχεια έλαβε χώρα αυτούσια διανομή μετά των άλλων συγκληρονόμων και τελικά το Ι.Κ.Υ. απέκτησε την πλήρη κυριότητα τμήματος του υπογείου, ενός ισογείου καταστήματος και των Α΄ και Β΄ ορόφων του κτηρίου (βάσει της υπ’ αριθμ. 25538/98 πράξεως σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομής κτισμάτων του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου).
Από το ακίνητο αυτό εισπράττονται μισθώματα, με τα οποία, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη, πρέπει να χορηγούνται υποτροφίες κατά τους όρους της διαθήκης στο όνομα «Λεωνίδας Νικολαϊδης», τα οποία κατατίθενται στον υπ’ αριθμ. 296065-65 Λογ. Εθν. Τραπέζης.
Αναλυτικότερα το Ι.Κ.Υ. εισπράττει τα κατωτέρω μισθώματα από τους κ.κ.
α) Μ. Ρουμπουλάκη (μισθωτή του ισογείου καταστήματος και του Α΄ ορόφου) το μηνιαίο μίσθωμα των 2.331,00 €.
β) Γ. Τσιπόκα (μισθωτή γραφείου του Α΄ ορόφου) το μηνιαίο μίσθωμα των 310,00 €

Παρατήρηση: To ακίνητο χρήζει επισκευών τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά λόγω παλαιότητας, δεδομένου ότι παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες επισκευής.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.

Ε Σ Ο Δ Α
Κ.Α. 3410: Πρόκειται για έσοδα ενοικίων από:
α) το ισόγειο κατάστημα και Α΄ όροφο του κληροδοτήματος
2.331,00 € μηνιαίως x 12 μήνες = 27.972,00 € ετησίως.
β) το γραφείο Α΄ ορόφου του κληροδοτήματος
310,00 x 12 = 3.720,00 € ετησίως.
Σύνολο: 31.692,00 €

Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.
υπ’ αριθμ. 296065-65: 745,78 € ενδεικτικά, σύμφωνα με τους τόκους, που
εισπράχθηκαν το έτος 2014.

Ε Ξ Ο Δ Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Κ.Α. 2676: Πρόκειται για υποτροφίες στο εξωτερικό, για κλινική έρευνα ιατρών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή
ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ:
Παράλληλα το προκηρυχθέν πρόγραμμα (ακαδ. έτους 2013-2014) αφορά σε τρεις (3) θέσεις εξωτερικού, Το δε κόστος για το έτος 2015 ανέρχεται σε 57.000,00 € (1.500,00€/μήνα * 36 μήνες * 3 υποτρόφους + 3.000,00€ έξοδα μετάβασης).

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα .
Κ.Α. 0851: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες προκήρυξης, απολογισμού, ισολογισμού και
πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης:
Κ.Α.0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος, προβλήματα με λοιπούς ιδιοκτήτες του κτηρίου κτ.λ.)
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής μηχανικού .
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για δαπάνες (αναλογία) συντήρησης-επισκευής και λειτουργικότητας κτηρίου, όπως: δαπάνη θυρωρού (μισθός), δαπάνη κοινοχρήστων χώρων (ηλεκτρικό ρεύμα διαδρόμων, δημοτικά τέλη, ΕΡΤ κτλ.), αλλά και δαπάνες για άμεσα έργα επισκευής στο ακίνητο επί της οδού Σωκράτους 30, το οποίο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές – λόγω παλαιότητας – στην πρόσοψη, στα κουφώματα, στις βεράντες και σε εσωτερικούς χώρους.
Επισήμανση: Εκτιμάται, ότι τα έσοδα από το κληροδότημα δεν επαρκούν για τη συνολική ανακατασκευή των ορόφων του κτηρίου που ανήκουν στο κληροδότημα. Έτσι η κατ’ εκτίμηση προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν είναι εφικτό να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες παρεμβάσεις.
Κ.Α. 0899: Πρόκειται για πιθανά μη προβλέψιμα έξοδα
Κ.Α. 0911 : Πρόκειται για υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο που προκύπτουν από τον ΕΝΦΙΑ και από την ετήσια δήλωση εισοδήματος για τα εισπραττόμενα ενοίκια από τα ακίνητα του κληροδοτήματος

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2015 του κληροδοτήματος «Λεωνίδα Νικολαϊδη»

Μετάβαση στο περιεχόμενο