ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ»

Ο αείμνηστος Λεωνίδας Νικολαϊδης με την από 1-4-1969 ιδιόγραφη διαθήκη του κατέστησε το Ι.Κ.Υ. κληρονόμο, αρχικά επί της ψιλής κυριότητας των 60 εκατοστών ακινήτου (επί της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30-Αθήνα), αποτελούμενου από το υπόγειο, το ισόγειο, τους Α΄ και Β΄ ορόφους.
Η διαθήκη προέβλεπε – μετά το θάνατον της συζύγου του διαθέτη – η επικαρπία των άνω ακινήτων να περιέλθει στο Ι.Κ.Υ., προς αποστολή αριστούχων και απόρων ιατρών, προς μετεκπαίδευση και υπό τον όρον επιστροφής των στην Ελλάδα, προς εξάσκηση του επαγγέλματος επί 15ετία τουλάχιστον.
Μετά το θάνατο (7-2-1992) της συζύγου του Αγγελικής Νικολαϊδη, ενώθηκε με την ψιλή κυριότητα η επικαρπία και έτσι το Ι.Κ.Υ. απέκτησε την πλήρη κυριότητα επί των 60/100 του ανωτέρω ακινήτου (βάσει της υπ’ αριθμ. 25181/97 δηλώσεως αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Αθηνών Ρήγα Κωνσταντίνου Κωστόπουλου).
Στη συνέχεια έλαβε χώρα αυτούσια διανομή μετά των άλλων συγκληρονόμων και τελικά το Ι.Κ.Υ. απέκτησε την πλήρη κυριότητα τμήματος του υπογείου, ενός ισογείου καταστήματος και των Α΄ και Β΄ ορόφων του κτηρίου (βάσει της υπ’ αριθμ. 25538/98 πράξεως σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομής κτισμάτων του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου).
Από το ακίνητο αυτό εισπράττονται κάποια μισθώματα, τα οποία, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη, πρέπει να χορηγούνται υποτροφίες κατά τους όρους της διαθήκης στο όνομα «Λεωνίδας Νικολαϊδης.
Λόγω παλαιότητας του κτιρίου, (έτος κατασκευής 1928) το ακίνητο χρήζει επισκευών τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά .Κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων οργάνων, η Υπηρεσία προέβη στην αποκατάσταση της εξωτερικής όψης του κτιρίου οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν στις 13/05/2015.
Επίσης εντός του 2016 η Υπηρεσία προτίθεται να προβεί σε επισκευή και του εσωτερικού του κτιρίου ώστε να μπορέσει να εκμισθώσει και τους υπόλοιπους χώρους του ακινήτου που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτοι.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.

Ε Σ Ο Δ Α
Κ.Α. 3410: Πρόκειται για έσοδα ενοικίων από:
α) το ισόγειο κατάστημα και Α΄ όροφο του κληροδοτήματος
2.331,00 € μηνιαίως x 12 μήνες = 27.972,00 € ετησίως.

Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.
υπ’ αριθμ. 296065-65

Ε Ξ Ο Δ Α
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Κ.Α. 2676: Πρόκειται για υποτροφίες στο εξωτερικό, για κλινική έρευνα ιατρών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή
ΕΝΕΡΓΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2013-2014): 5.000,00€
Συνολικό ποσό υποτροφιών που υπολείπεται για το έτος 2016 : 5.000,00€.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2015-16 (σε στάδιο έγκρισης) : συνολικού προϋπολογισμού : 111.000,00 €
Πρόκειται για νέο Πρόγραμμα που προτείνεται και αφορά σε τρεις (3) θέσεις εξωτερικού για το οποίο, το 2016 υπολογίζεται να εκταμιευθούν 60.000,00€ .

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα .
Κ.Α. 0851: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες προκήρυξης και
πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης:
Κ.Α.0411: Πρόκειται για έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος, προβλήματα με λοιπούς ιδιοκτήτες του κτηρίου κτ.λ.)
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για έξοδα αμοιβής μηχανικού .
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για δαπάνες (αναλογία) συντήρησης-επισκευής και λειτουργικότητας κτηρίου, όπως: δαπάνη θυρωρού (μισθός), δαπάνη κοινοχρήστων χώρων (ηλεκτρικό ρεύμα διαδρόμων, δημοτικά τέλη, κτλ.), αλλά και δαπάνες για άμεσα έργα επισκευής του ακινήτου .
Κ.Α. 0899: Πρόκειται για απρόβλεπτες δαπάνες
Κ.Α. 0911 : : Πρόκειται για υποχρεώσεις φόρων ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο ( ΕΝΦΙΑ)

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2016 του κληροδοτήματος «Λεωνίδα Νικολαϊδη»

Αθήνα, 2/10/2015

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο