ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ”
2014

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
17η/10-10-2014

Ο προϋπολογισμός του έτους 2014 βασίζεται στα έσοδα από τη μίσθωση του ακινήτου του κληροδοτήματος. Η κληροδοσία, που έχει αφήσει η αείμνηστη Φανή Σαριγιάννη με την από 20-12-1962 ιδιόγραφη διαθήκη της, αποτελείται από μία ισόγεια κατοικία 90m2 επί οικοπέδου 800m2, που βρίσκεται στην Κηφισιά (Σπάρτης 16), η οποία εκμισθώνεται με μηνιαίο μίσθωμα 500,00 €, το οποίο ισχύει, κατόπιν νεώτερης συμφωνίας, από 1-4-2009.
Ο όρος της διαθήκης ορίζει: «…Εκ των χρημάτων της εκποιήσεως ή εκμισθώσεως να αποστέλλωνται εις ή και περισσότεροι υπότροφοι εκλεγέντες κατόπιν διαγωνισμού διά να σπουδάσουν εις την ξένην την επιστήμην της Φυτοπαθολογίας…».
Τα έσοδα από το κληροδότημα κατατίθενται στον υπ’ αριθμό 040/486150-76 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.

Ε Σ Ο Δ Α
Κ.Α. 3410: Πρόκειται για ενοίκια από το ακίνητο του κληροδοτήματος
500,00 € μηνιαίως x 12 μήνες = 6.000,00 € ετησίως.
Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.
040/486150-76: 360,00 € (ενδεικτικά, σύμφωνα με τους τόκους που εισπράχθηκαν το
έτος 2013).

Ε Ξ Ο Δ Α
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Κ.Α. 2676:
Πρόκειται για πρόγραμμα υποτροφιών ακαδ. έτους 2013-2014, που τελεί υπό έγκριση.
Το νέο πρόγραμμα αφορά σε μία (1) θέση εξωτερικού, για τρία (3) έτη, με ύψος υποτροφίας 1.500,00€/μήνα, συνολικού ύψους 55.000,00€ μετά των εξόδων μετάβασης και επιστροφής (1.500,00€/μήνα * 12 μήνες * 1 υπότροφο * 3 έτη + 1.000,00€ έξοδα μετακίνησης), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις από τον υποτρόφο.
Η συνολική αναληφθείσα δαπάνη για το έτος 2014 (συμπεριλαμβάνει το ακαδ. έτος 2013-2014 και τμήμα του 2014-2015) ανέρχεται σε 24.500,00€ (1.500,00€/μήνα * 16 μήνες * 1 υπότροφο + 500,00€ έξοδα μετάβασης), ενώ απομένει ανειλημμένη δέσμευση για τα επόμενα έτη της υποτροφίας (2015 και 2016) μέγιστου δυνατού ύψους 30.500,00€ (55.000,00 – 24.500,00), η οποία θα εγγραφεί στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Παρατήρηση: Τα τελευταία χρόνια της προκήρυξης διαγωνισμού δεν υπήρχαν παρουσιάζονταν υποψηφιότητες , για τη διεκδίκηση των υποτροφιών, λόγω της γενικότητας που παρουσίαζε η προκήρυξη , όσον αφορά το γνωστικό πεδίο «Φυτοποθολογία».
Σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το πρόβλημα διάθεσης υποτροφιών και να επιτευχθεί πλέον η θέληση του διαθέτη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. με απόφασή του (Συνεδρία 3η/12-2-2013) προσδιόρισε εννέα (9) αντικείμενα του ανωτέρω γνωστικού πεδίου, κατόπιν επιστημονικής υπόδειξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα οποία θα περιλαμβάνονται εφεξής στην προκήρυξη των υποτροφιών του κληροδοτήματος.

Σημειώνεται, ότι δεν προτείνεται να προϋπολογισθεί στον επόμενο προϋπολογισμό νέο πρόγραμμα υποτροφιών , λόγω του χαμηλού αποθεματικού (τα έσοδα από μισθώματα δεν επαρκούν).

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ

Κ.Α.5211: Πρόκειται για κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ ως εξής:

5211.4: 3% επί των δαπανών δημοσιεύσεων προκήρυξης και απολογισμών, εξόδων μηχανικού και νομικού καθώς και συμβολαιογράφου

Κ.Α.5261: Πρόκειται για κρατήσεις υπέρ του ΤΕΑΔΥ ως εξής:
2% επί των αμοιβών καθηγητών εξεταστών και γραμματέων

Κ.Α.5291.3: Πρόκειται για κρατήσεις για Υγειονομική Περίθαλψη ως εξής:
2,5% επί των αμοιβών καθηγητών εξεταστών και γραμματέων

Κ.Α.5291: Πρόκειται για κρατήσεις φόρου υπέρ του Δημοσίου ως εξής:
20% επί των αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών και επί των αμοιβών καθηγητών εξεταστών και γραμματέων
8% επί των αμοιβών προμηθευτών
3% Χαρτόσημο και 20%ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υποτροφιών
Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΜΤΠΥ

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα : 100,00 €.
Κ.Α. 0851: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες προκήρυξης, απολογισμού, ισολογισμού και πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης: 2.000,00 €.
Κ.Α.0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση του ακινήτου του κληροδοτήματος) καθώς και συμβολαιογράφου, αν απαιτηθεί (αποτίμηση αξίας ακινήτου κτ.λ.), εκτιμώμενες συνολικά σε 1.500,00 €.
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής μηχανικού για πιθανή απαίτηση τεχνικής έκθεσης επί της φυσικής κατάστασης του ακινήτου : 1.000,00 €
Κ.Α. 0890: Πρόκειται για πιθανά μη προβλέψιμα έξοδα εκτιμώμενα σε 2.000,00 €.
Κ.Α. 0264: Πρόκειται για έξοδα μικτών αμοιβών εξεταστικών επιτροπών διεξαγωγής νέου διαγωνισμού, εκτιμώμενα σε 700,00 €.
Κ.Α. 0268: Πρόκειται για έξοδα μικτής αμοιβής γραμματέα εξετάσεων κατά τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, εκτιμώμενη σε 300,00 €.
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για δαπάνες (αναλογία) συντήρησης και λειτουργικότητας κτηρίου, αλλά και δαπάνες για άμεσα έργα επισκευής στο ακίνητο επί της οδού Σπάρτης 16, που προκύπτουν λόγω παλαιότητας εκτιμώμενες συνολικά σε 5.000,00 €.
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ
Κ.Α.3311: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ ως εξής:
3311.4 : 3% επί των δαπανών δημοσιεύσεων προκήρυξης και απολογισμών, εξόδων μηχανικού και νομικού καθώς και συμβολαιογραφικών εξόδων

Κ.Α.3361: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις υπέρ του ΤΕΑΔΥ ως εξής:
2% επί των : αμοιβών καθηγητών εξεταστών και γραμματέων

Κ.Α.3391.3: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις για Υγειονομική Περίθαλψη ως εξής:
2,5% επί των αμοιβών καθηγητών εξεταστών και γραμματέων

Κ.Α.3391: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις φόρου υπέρ του Δημοσίου ως εξής:
20% επί των αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών και επί των αμοιβών καθηγητών εξεταστών και γραμματέων
8% επί των αμοιβών προμηθευτών
3% Χαρτόσημο και 20%ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υποτροφιών
Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΜΤΠΥ

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2014 του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη»

Μετάβαση στο περιεχόμενο