ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ”
2014

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
17η /10-10-2014

Οι αείμνηστοι Αλέξανδρος Χατζόπουλος αρχικά (με την από 6-11-1974 ιδιόγραφη διαθήκη του – που δημοσιεύθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με το 1141/1980 πρακτικό συνεδρίασης και κηρύχθηκε κυρία με την 393/1980 απόφαση) και Ζωή Χατζοπούλου ακολούθως (με την από 6-11-1974 διαθήκη της – που δημοσιεύθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με το 5177/2000 πρακτικό συνεδρίασης) κατέστησαν το Ι.Κ.Υ. κληρονόμο τους επί της περιουσίας τους, αποτελούμενης από:
i. ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία Ε-2 του πέμπτου ορόφου, επιφανείας 98 μ2, επί της οδού Αγίου Μελετίου 9, Αθήνα,
ii. ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία ΒVI-1Β του έκτου ορόφου, επιφανείας 62μ2, επί της οδού Αγίου Μελετίου 102-104, Αθήνα,
iii. ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία Δ-1 του έκτου ορόφου, επιφανείας μ2 82,54, επί των οδών Μουσών και Αλ. Ζαϊμη, Παλαιό Φάληρο και
iv. μετρητά χρήματα ύψους 85.789,37 δολαρίων Η.Π.Α., κατατεθειμένα στην Εμπορική Τράπεζα και 7.024,42 δολαρίων Η.Π.Α. κατατεθειμένα στην Τράπεζα Πίστεως, την επικαρπία των οποίων δικαιούταν η σύζυγος Ζωή Χατζοπούλου, μέχρι το θάνατό της (1-8-2000).
ΟΡΟΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ: Να χορηγούνται υποτροφίες στο όνομα «Υποτροφία Αλέξανδρος Χατζόπουλος» σε άπορους σπουδαστές ή σπουδάστριες – κατά προτίμηση (ομογενείς) από την Κωνσταντινούπολη – για σπουδές σε ανώτερες και ανώτατες σχολές της Ελλάδας.
Το Ι.Κ.Υ. δια του Νομικού Συμβούλου του απεδέχθη την παραπάνω κληρονομιά (2213/02 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Χρ. Στυλογιάννη).
Εκ των ανωτέρω ακινήτων τα δύο, επί της οδού Αγίου Μελετίου, παρελήφθησαν μισθωμένα,
από την κ. Ελένη Παπάζογλου και τον κ. Γρηγόριο Παππά.
i. Για το πρώτο ακίνητο, βάση νεώτερης συμφωνίας, το μηνιαίο μίσθωμα είναι 330,00 € από 1-5-2009 (235,00 € έως 30-4-2009), ενώ η μισθώτρια έχει ζητήσει εγγράφως (3-6-2013) μείωση του μισθώματος (κατά την κρίση του Ι.Κ.Υ.), λόγω οικονομικής αδυναμίας.
ii. Για το δεύτερο ακίνητο , βάσει νεώτερης συμφωνίας, το μηνιαίο μίσθωμα ήταν 325,00 €, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως 31-12-2009. Για τα επόμενα δύο έτη το μηνιαίο μίσθωμα αναπροσαρμόσθηκε το μεν έτος 2010 σε 335,00 € για δε το έτος 2011 σε 345,00 €.
Την 30-5-2011 λύθηκε η μίσθωση με τον κ. Γρηγόριο Παππά.
Το ακίνητο είναι παλαιό και χρήζει επισκευών τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά, προκειμένου να εκμισθωθεί. Το διαμέρισμα δεν εκμισθώνεται προς το παρόν, λόγω της αναγκαιότητας εργασιών ανακαίνισης.

iii. Το τρίτο διαμέρισμα, της οδού Μουσών, παρελήφθη ελεύθερο μετά το θάνατο της Ζωής Χατζοπούλου και, προκειμένου να εκμισθωθεί, έγιναν επισκευές. Το εν λόγω διαμέρισμα μισθώθηκε στον κ. Μόδεστο Κοτσίνη, με το από 30-5-2007 ιδιωτικό συμφωνητικό και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.664/19-4-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (Γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων). Το μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε στο ποσό των 490,00 ευρώ, για τα δύο πρώτα χρόνια, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης καθώς και για κάθε χρόνο τυχόν αναγκαστικής παράτασης της μίσθωσης. Κατά το έτος 2013 το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 500,00 ευρώ.
Σημειώνεται, ότι η μίσθωση έληξε στις 30-6-2013 και για το λόγο αυτό η Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. έχει υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων αίτημα διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση του ακινήτου.

iv. Τα μετρητά χρήματα (δολάρια Η.Π.Α.) αναζητήθηκαν στις ανωτέρω τράπεζες Εμπορική και ALPHA BANK (πρώην Πίστεως) και ανέρχονταν, για τα μεν στην Εμπορική Τράπεζα, στις 4-9-2007, σε 103.528,64 USD και για τα δε στην ALPHA BANK, στις 6-9-2007, σε 7.614,91 USD. Στη συνέχεια, κατά τις αυτές ημερομηνίες μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό 040/296103-28 του κληροδοτήματος, που τηρείται στο Κεντρικό Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, αφού προηγουμένως μετατράπηκαν κατά τις αυτές ημερομηνίες σε ευρώ: 74.966,43 € και 5.540,53 € αντίστοιχα.

Τα μισθώματα κατατίθενται στον υπ’αρ. 040-296103-28 λογαριασμό ταμιευτηρίου, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, όπου υπάρχουν και όλα τα έσοδα από το κληροδότημα.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 3410: Πρόκειται για ενοίκια από τα ακίνητα του κληροδοτήματος εκτιμώμενα σε 10.585,20 €:
⦁ Από το μισθωμένο διαμέρισμα Αγ. Μελετίου 9,Αθήνα : 330,00 €/μήνα x 12 μήνες= 3.960,00 € /έτος
⦁ Από νέα μίσθωση στο διαμέρισμα Μουσών 71, Π. Φάληρο, που εκτιμάται: 500,00 €/μήνα x 12 μήνες= 6.000,00 € /έτος
⦁ Από οφειλές ενοικίων από 1-1-2013 έως τη λήξη 30-6-2013 της μίσθωσης στο διαμέρισμα της οδού Μουσών 71, Π. Φάληρο του μισθωτή κ. Μόδεστου Κοτσίνη, καθότι δεν υπήρξε συνεπής στην καταβολή του συμφωνηθέντος μισθώματος (500,00 €/μήνα), οι οποίες ανέρχονται σε 625,20 €

Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε. 040/296103-28: 360,00 € (ενδεικτικά, σύμφωνα με τους τόκους, που εισπράχθηκαν το έτος 2013).

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ
Κ.Α.5211: Πρόκειται για κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ ως εξής:
5211.4: 3% επί των δαπανών δημοσιεύσεων προκήρυξης και απολογισμών, εξόδων μηχανικού και νομικού, καθώς και συμβολαιογραφικών εξόδων

Κ.Α.5291: Πρόκειται για κρατήσεις φόρου υπέρ του Δημοσίου ως εξής:
20% Επί των αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών
8% Επί των αμοιβών προμηθευτών
3% Χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υποτροφιών
Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΜΤΠΥ

Ε Ξ Ο Δ Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Κ.Α.2675: Πρόκειται για δαπάνες υποτροφιών για βασικές (προπτυχιακές) σπουδές στην Ελλάδα

⦁ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 5.600,00 €
Πρόκειται για ανειλημμένη υποχρέωση δαπάνης υποτροφιών του προγράμματος ακαδ. έτους 2009-2010 (πρόγραμμα υποτροφιών πέντε υποτρόφων, με διάρκεια υποτροφίας έως το τέλος των κανονικών σπουδών τους και συνολικό κόστος 57.600,00 €)
Καθώς έχει αποπληρωθεί το ποσό των 52.000,00 € έως σήμερα, απομένει ανειλημμένη δυνητική υποχρέωση μέγιστου δυνατού ύψους 5.600,00€ (57.600,00 – 52.000,00), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις από τον υπότροφο.

⦁ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (υπό έγκριση): 19.200,00 €
Πρόκειται για μία προκήρυξη που τελεί υπό έγκριση και αφορά σε 3 (τρεις) θέσεις υποτροφιών με 400,00€/μήνα και μέγιστη διάρκεια τα πέντε (5) έτη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις από τον υπότροφο, συνολικού μέγιστου δυνητικού ύψους 72.000,00 € (400,00€ * 12 μήνες * 5 έτη * 3 υποτρόφους). Το δε κόστος για το έτος 2014 αφορά στο τμήμα κόστους για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 και ανέρχεται σε 19.200,00 € (400,00€ *16 μήνες *3 υποτρόφους). Ενώ απομένει ανειλημμένη δυνητική δέσμευση, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις από τον υπότροφο, για τα επόμενα έτη, ύψους 52.800,00 €, τα οποία θα εγγραφούν στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Σημειώνεται, ότι δεν προτείνεται να προϋπολογισθεί στον επόμενο προϋπολογισμό νέο πρόγραμμα υποτροφιών , λόγω του χαμηλού αποθεματικού (τα έσοδα από μισθώματα δεν επαρκούν).

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα : 100,00 €.
Κ.Α. 0851: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες του απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος για το έτος 2013. Επίσης, πρόκειται για έξοδα δημοσίευσης και εκτύπωσης προκήρυξης προγράμματος υποτροφιών. Συνολικά εκτιμώνται σε 2.000,00 €
Κ.Α. 0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος, αγωγές εξώσεως κτ.λ.) καθώς και συμβολαιογράφου, αν απαιτηθεί, εκτιμώμενες συνολικά σε 2.500,00 €.
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής μηχανικού για πιθανή απαίτηση τεχνικής έκθεσης επί της φυσικής κατάστασης των ακινήτων εκτιμώμενες σε : 2.500,00 €
Ειδικότερα, για το ακίνητο της Αγίου Μελετίου 102-104, που χρήζει επισκευών και ανακαίνισης, απαιτούνται:
⦁ Μελέτη αποτύπωσης αρχιτεκτονικών-στατιστικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
⦁ Μελέτη Κ.Ε.Ν.Α.Κ. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, που θα καθορίσει το μέγεθος και το είδος των επεμβάσεων στο κτήριο.
⦁ Έκδοση οικοδομικής αδείας από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης για την εκτέλεση των επεμβάσεων «ριζικής ανακαίνισης κτηρίου», σύμφωνα με το ν.3661/2008.
⦁ Ανάθεση της επίβλεψης των εργασιών σε Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό μηχανικό και παραλαβή του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό
⦁ Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού από ενεργειακό μηχανικό (ΚΕΝΑΚ)
Κ.Α. 0890: Πρόκειται για πιθανά μη προβλέψιμα έξοδα εκτιμώμενα σε 2.000,00 €.
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής (επισκευές ανελκυστήρων, προσόψεως, και εσωτερικών εργασιών κτ.λ.) στα ακίνητα επί των οδών Μουσών 71 και Αγ. Μελετίου 9, καθώς και ριζικής ανακαίνισης στο ακίνητο Αγ. Μελετίου 102-104, προκειμένου να εκμισθωθεί καθιστώντας δυνατή την επωφελέστερη αξιοποίησή του, εκτιμώμενες συνολικά σε 20.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ
Κ.Α.3311: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ ως εξής:
3311.4 : 3% επί των δαπανών δημοσιεύσεων προκήρυξης και απολογισμών, εξόδων μηχανικού και νομικού, καθώς και συμβολαιογραφικών εξόδων

Κ.Α.3391: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις φόρου υπέρ του Δημοσίου ως εξής:
20% Επί των αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών
8% Επί των αμοιβών προμηθευτών
3% Χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υποτροφιών
Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΜΤΠΥ

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2014 του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

Μετάβαση στο περιεχόμενο