ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ”
2015

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
15η/26-9-2014

Τα έσοδα του κληροδοτήματος για το 2015 προέρχονται από ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία Ε-2 του πέμπτου ορόφου, επιφανείας 98 μ2, επί της οδού Αγίου Μελετίου 9, Αθήνα,
Τα υπόλοιπα ακίνητα του κληροδοτήματος είναι :
ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία ΒVI-1Β του έκτου ορόφου, επιφανείας 62μ2, επί της οδού Αγίου Μελετίου 102-104, Αθήνα, το οποίο είναι κενό και
ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία Δ-1 του έκτου ορόφου, επιφανείας μ2 82,54, επί των οδών Μουσών και Αλ. Ζαϊμη, Παλαιό Φάληρο για το οποίο έχει γίνει αγωγή εξώσεως .

Τα μισθώματα κατατίθενται στον υπ’αρ. 040-296103-28 λογαριασμό ταμιευτηρίου, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, όπου υπάρχουν και όλα τα έσοδα από το κληροδότημα.
Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.
ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 3410: Πρόκειται για ενοίκια από τα ακίνητα του κληροδοτήματος που εκτιμώνται σε 3000 ευρώ περίπου.
Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε. 040/296103-28 οι οποίοι σύμφωνα με το έτος 2014 θα ανέρχονται σε 196,50 ευρώ.

Ε Ξ Ο Δ Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Κ.Α.2675: Πρόκειται για δαπάνες υποτροφιών για βασικές (προπτυχιακές) σπουδές στην Ελλάδα

• ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 33.600,00 €

Σημειώνεται, ότι δεν προτείνεται να προϋπολογισθεί στον επόμενο προϋπολογισμό νέο πρόγραμμα υποτροφιών , λόγω του χαμηλού αποθεματικού (τα έσοδα από μισθώματα δεν επαρκούν).

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα .
Κ.Α. 0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος, αγωγές εξώσεως κτ.λ.).
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής μηχανικού για πιθανή απαίτηση τεχνικής έκθεσης επί της φυσικής κατάστασης των ακινήτων .
Ειδικότερα, για το ακίνητο της Αγίου Μελετίου 102-104, που χρήζει επισκευών και ανακαίνισης, απαιτούνται:
– Μελέτη αποτύπωσης αρχιτεκτονικών-στατιστικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
– Μελέτη Κ.Ε.Ν.Α.Κ. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, που θα καθορίσει το μέγεθος και το είδος των επεμβάσεων στο κτήριο.
– Έκδοση οικοδομικής αδείας από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης για την εκτέλεση των επεμβάσεων «ριζικής ανακαίνισης κτηρίου», σύμφωνα με το ν.3661/2008.
– Ανάθεση της επίβλεψης των εργασιών σε Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό μηχανικό και παραλαβή του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό
– Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού από ενεργειακό μηχανικό (ΚΕΝΑΚ)
Κ.Α. 0899: Πρόκειται για πιθανά μη προβλέψιμα έξοδα .
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής (επισκευές ανελκυστήρων, προσόψεως, και εσωτερικών εργασιών κτ.λ.) στα ακίνητα επί των οδών Μουσών 71 και Αγ. Μελετίου 9, καθώς και ριζικής ανακαίνισης στο ακίνητο Αγ. Μελετίου 102-104, προκειμένου να εκμισθωθεί καθιστώντας δυνατή την επωφελέστερη αξιοποίησή του.
Κ.Α. 0911 : Πρόκειται για υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο που προκύπτουν από τον ΕΝΦΙΑ και από την ετήσια δήλωση εισοδήματος για τα εισπραττόμενα ενοίκια

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2015 του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

Μετάβαση στο περιεχόμενο