ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»

Τα έσοδα του κληροδοτήματος για το 2016 προέρχονται από ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία Ε-2 του πέμπτου ορόφου, επιφανείας 98 μ2, επί της οδού Αγίου Μελετίου 9, Αθήνα,
Επίσης το κληροδότημα έχει στην κατοχή του και τα παρακάτω ακίνητα :
ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία ΒVI-1Β του έκτου ορόφου, επιφανείας 62μ2, επί της οδού Αγίου Μελετίου 102-104, Αθήνα, το οποίο είναι κενό και χρήζει επισκευών προκειμένου να εκμισθωθεί.
ένα διαμέρισμα με τα στοιχεία Δ-1 του έκτου ορόφου, επιφανείας μ2 82,54, επί των οδών Μουσών και Αλ. Ζαϊμη, Παλαιό Φάληρο για το οποίο έχει γίνει αγωγή εξώσεως στον ενοικιαστή με συνολικό ποσό οφειλής 7455,20 ευρώ .Επίσης έχει ξεκινήσει διαδικασία εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου με εκτιμώμενο μίσθωμα 550,00 ευρώ ανά μήνα το οποίο προβλέπεται ότι θα αρχίσει να εισπράττεται από το 2016.
Τα μισθώματα κατατίθενται στον υπ’αρ. 040-296103-28 λογαριασμό ταμιευτηρίου, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας
Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.
ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 3410: Πρόκειται για ενοίκια από τα ακίνητα του κληροδοτήματος
Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογ/σμού όψεως της Ε.Τ.Ε. 040/296103-28

Ε Ξ Ο Δ Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Κ.Α.2675: Πρόκειται για δαπάνες υποτροφιών για βασικές (προπτυχιακές) σπουδές στην Ελλάδα.

ΕΝΕΡΓΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2013-2014):12.000,00€
Συνολικό ποσό υποτροφιών που υπολείπεται για το έτος 2016 : 12.000,00€.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2015-16 συνολικού προϋπολογισμού:28.800,00€
Πρόκειται για νέο Πρόγραμμα που προτείνεται και αφορά σε μία (1) θέση για το οποίο, το 2016 υπολογίζεται να εκταμιευθούν 5000,00€ .

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα .
Κ.Α. 0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος, αγωγές εξώσεως κτ.λ.).
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής μηχανικού για πιθανή απαίτηση τεχνικής έκθεσης επί της φυσικής κατάστασης των ακινήτων .
Ειδικότερα, για το ακίνητο της Αγίου Μελετίου 102-104, που χρήζει επισκευών και ανακαίνισης,
Κ.Α. 0899: Πρόκειται για απρόβλεπτες δαπάνες .
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής (επισκευές ανελκυστήρων, προσόψεως, και εσωτερικών εργασιών κτ.λ.) στα ακίνητα επί των οδών Μουσών 71 και Αγ. Μελετίου 9, καθώς και ριζικής ανακαίνισης στο ακίνητο Αγ. Μελετίου 102-104, προκειμένου να εκμισθωθεί καθιστώντας δυνατή την επωφελέστερη αξιοποίησή του.
Κ.Α. 0911 : Πρόκειται για υποχρεώσεις φόρων προς το Ελληνικό Δημόσιο( ΕΝΦΙΑ)

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2016 του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

Αθήνα, 2/10/2015

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο