ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ”
2014

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
17η/10-10-2014

Ο προϋπολογισμός του έτους 2014 βασίζεται στα έσοδα από την καταληφθείσα στο Ι.Κ.Υ. κληρονομιά της αποβιωσάσης στις 20-3-2005 Μαρίας Ζαούση. Η κληροδοσία, που άφησε στο Ι.Κ.Υ. η αείμνηστη Μαρία Ζαούση με την από 3-6-2004 ιδιόγραφη διαθήκη της, περιλαμβάνει: α) την πλήρη κυριότητα του ¼ εξ’ αδιαιρέτου στο επί της οδού Καπνικαρέα 1 ακινήτου, αποτελουμένου από υπόγειο (150 μ2), ισόγειο (150 μ2 και 60 μ2 το πατάρι), Πρώτο (135 μ2) και Δεύτερο (135 μ2) ορόφους και β) την ψιλή κυριότητα του ½ εξ’ αδιαιρέτου στο επί της οδού Πανεπιστημίου 18 ακινήτου, αποτελουμένου από το με τα στοιχεία υπ’ αριθμ.1 ισόγειο κατάστημα (57,95 μ2) και το υπόγειο (111,33 μ2).
Η διαθέτης ορίζει: «Tα χρήματα που θα προκύπτουν από την πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου της Καπνικαρέας 1 και – μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου – της Πανεπιστημίου 19, θα τα διαχειρισθεί το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. με τον αποτελεσματικότερο κατ’ αυτό τρόπο, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα για την παροχή υποτροφιών για την αλλοδαπή στην Ψυχιατρική. Οι υποτροφίες που θα χορηγούνται θα αναφέρονται ως υποτροφίες εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».
Σημειώνεται, ότι στο ακίνητο (τριώροφο κτίριο με υπόγειο) επί της οδού Καπνικαρέα 1, Αθήνα, με ποσοστό συγκυριότητας για το Ι.Κ.Υ. ¼ επήλθε λύση της προηγούμενης σύμβασης μίσθωσης στις 31.12.2011 και εκμισθώθηκε εκ νέου στην εταιρεία ALIMAR DEVELOPMENT με ετήσιο (4-1-2013 έως 3-1-2014) αναλογούν για το Ι.Κ.Υ. ενοίκιο 42.000,00 €.
Η νέα μίσθωση καταρτίστηκε σύμφωνα με το αρ. 94 του Α.Ν. 2039/1939 με απ’ ευθείας εκμίσθωση, κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ( Συνεδρία: αρ. 1/13-1-2012). Το μίσθωμα συμφωνήθηκε σε ποσοστό 12% επί των πωλήσεων που πραγματοποιούνται στο μίσθιο, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπολείπεται των 12.000,00€ (Ελάχιστο Μηνιαίο Μίσθωμα), για το 1ο έτος της μισθώσεως (από 1-3-2012 έως 3-1-2013). Για το 2ο έτος της μισθώσεως (από 4-1-2013 έως 3-1-2014) το Ελάχιστο Μηνιαίο Μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 14.000,00€.
Σημειώνεται, ότι η εν λόγω μισθώτρια εταιρεία γνωστοποίησε εγγράφως τη συνέχιση της καταβολής των 12.000,00€ και για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών του 2ου έτους μισθώσεως (μέχρι 3-7-2013), λόγω αδυναμίας καταβολής του συμφωνηθέντος μισθώματος των 14.000,00€ σε αποτέλεσμα της μείωσης των πωλήσεων από την επιδείνωση της ευρύτερης Εθνικής οικονομίας . Οι συνιδιοκτήτες (οικογένεια Ζαούση) συναινούν στο αίτημα της μισθώτριας εταιρείας, δεδομένου ότι πρόκειται για διατηρητέο τριώροφο –ενιαίο – ακίνητο , το οποίο δύσκολα μπορεί να εκμισθωθεί, λόγω της κρίσης στις εμπορικές μισθώσεις.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.
Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.3410 : Πρόσοδοι από ενοίκια
Από συνολικό μηνιαίο μίσθωμα των 14.000,00€
Αναλογούν ¼ στο Ι.Κ.Υ.
3.500,00€/μήνα x 12 μήνες = 42.000,00€ /έτος

Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.
040/296210-10, κατά προσέγγιση, σύμφωνα με τους τόκους του 2013 : 5.424,17

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ
Κ.Α.5211: Πρόκειται για κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ ως εξής:
5211.2 : 2% επί των εκτάκτων εξόδων (πιθανών αμοιβών εξεταστών καθηγητών)
5211.4: 3% επί των δαπανών δημοσιεύσεων προκήρυξης και απολογισμών, εξόδων μηχανικού και νομικού καθώς και συμβολαιογραφικών εξόδων
Κ.Α. 5261: Πρόκειται για κρατήσεις υπέρ του ΤΕΑΔΥ:
2% επί των εκτάκτων εξόδων (πιθανών αμοιβών εξεταστών καθηγητών)

Κ.Α.5291: Πρόκειται για κρατήσεις φόρου υπέρ του Δημοσίου ως εξής:
5291.3 2,5% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί πιθανών πρόσθετων αμοιβών εξεταστών καθηγητών
5291.6 20% Επί των αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών
5291.7 8% Επί των αμοιβών προμηθευτών
5291.8 3% Χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υποτροφιών
5291.2 Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΜΤΠΥ
Ε Ξ Ο Δ Α
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Κ.Α. 2676: Πρόκειται για υποτροφίες στο εξωτερικό, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή.
ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 267.000,00 €
⦁ ΠΑΛΑΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ συνολικής αναληφθείσας δαπάνης για το έτος 2014 :87.500,00 €
α) Πρόκειται για υπόλοιπη δαπάνη ολοκλήρωσης του προγράμματος υποτροφιών (εξωτερικού) 2009-2010, που αφορά στα έξοδα επιστροφής ενός υποτρόφου, εκτιμώμενα σε 500,00€.
β) Πρόκειται για υπόλοιπη δαπάνη ολοκλήρωσης του τριετούς προγράμματος υποτροφιών (εξωτερικού) 2011-2012, που αφορά τρεις υποτρόφους με συνολικό κόστος έως το τέλος του 2014, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετάβασης και επιστροφής, ύψους : 87.000,00€.
⦁ ΝΕΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (πρόγραμμα υποτροφιών 2013-2014 υπό έγκριση) συνολικής αναληφθείσας δαπάνης για το έτος 2014: 179.500,00 €
(Με ανειλημμένη δέσμευση έως τη λήξη του προγράμματος κατά το έτος 2017 να ανέρχεται σε 152.500,00 €, η οποία θα εγγραφεί στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς).
Πρόκειται για υπό έγκριση οκτώ (8) θέσεων προγράμματος υποτροφιών (εξωτερικού) 2013-2014, συνολικού κόστους 332.000,00 € και συγκεκριμένα:
α) Για ανειλημμένη υποχρέωση τριών (3) θέσεων για ένα (1) έτος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετάβασης και επιστροφής, ύψους 57.000,00 € [1.500,00€/μήνα x 3 υποτρόφους x 12 μήνες + 3.000,00€ έξοδα μετάβασης (500,00/υπότροφο) και επιστροφής (500,00/υπότροφο)] , εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Η αναληφθείσα δαπάνη για το έτος 2014 είναι η ανωτέρω, αφού η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα (1) έτος και επομένως συμπεριλαμβάνει μόνο το ακαδ. έτος 2013-2014.
β) Για ανειλημμένη υποχρέωση πέντε (5) θέσεων, για τρία (3) έτη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετάβασης και επιστροφής, ύψους 275.000,00 € [1.500,00€/μήνα x 5 υποτρόφους x 36 μήνες + 5.000,00€ έξοδα μετάβασης (500,00/υπότροφο) και επιστροφής (500,00/υπότροφο)] , εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Πιο συγκεκριμένα, η αναληφθείσα δαπάνη για το έτος 2014 (συμπεριλαμβάνει το ακαδ. έτος 2013-2014 και τμήμα του ακαδ. έτους 2014-2015) ανέρχεται σε 122.500,00€ [1.500,00€/μήνα x 5 υποτρόφους x 16 μήνες + 2.500,00€ έξοδα μετάβασης (500,00/υπότροφο)], ενώ η ανειλημμένη δέσμευση έως τη λήξη του προγράμματος κατά το έτος 2017 ανέρχεται σε 152.500,00€ [1.500,00€/μήνα x 5 υποτρόφους x 20 μήνες + 2.500,00€ έξοδα επιστροφής (500,00/υπότροφο)], η οποία θα εγγραφεί στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 32.500,00 €
Πρόκειται για νέο Πρόγραμμα που προτείνεται και αφορά σε τρεις (3) θέσεις εξωτερικού με μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη δαπάνης ύψους 1500*3*12*3=162.000,00 € και σε δύο (2) θέσεις εξωτερικού για ένα (1) έτος δαπάνης ύψους 1500*2*12=36.000,00 €, με συνολικό προϋπολογισμό (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετάβασης και επιστροφής) που ανέρχεται σε 203.000,00 €. Το δε κόστος για το έτος 2014 ανέρχεται σε 32.500,00 €. Για τα επόμενα έτη και εφόσον οι υπότροφοι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις της υποτροφίας, θα υπάρξει ανειλημμένη υποχρέωση συνολικού ύψους 170.500,00 € (203.000,00 – 32.500,00 = 170.500,00), τα οποία θα εγγραφούν στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα.
Κ.Α. 0851: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες απολογισμού, ισολογισμού, προκηρύξεων και πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης
Κ.Α.0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος) καθώς και συμβολαιογράφου αν απαιτηθεί.
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής μηχανικού για πιθανή απαίτηση τεχνικής έκθεσης επί της φυσικής κατάστασης των ακινήτων
Κ.Α. 0890: Πρόκειται για πιθανά μη προβλέψιμα έξοδα
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για πιθανές δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής στο διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Καπνικαρέα 1, καθώς και πληρωμής εξόδων ασφάλισης του κτηρίου στην οδό Καπνικαρέα 1
Κ.Α. 0911 : Πρόκειται για πιθανές υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο που τυχόν ανακύψουν ως απόρροια της ιδιοκτησίας μεριδίου επί του ακινήτου στην οδό Καπνικαρέα 1
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ
Κ.Α. 3311: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ ως εξής:
3311.4: 3% επί των δαπανών δημοσιεύσεων προκήρυξης και απολογισμών, εξόδων μηχανικού και νομικού καθώς και συμβολαιογραφικών εξόδων

3311.2: 2% επί των εκτάκτων εξόδων (πιθανών αμοιβών εξεταστών καθηγητών)

Κ.Α. 3361: Πρόκειται για κρατήσεις υπέρ του ΤΕΑΔΥ:
2% επί των εκτάκτων εξόδων (πιθανών αμοιβών εξεταστών καθηγητών)

Κ.Α.3391: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις φόρου υπέρ του Δημοσίου ως εξής:
3391.3 2,5% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί πιθανών πρόσθετων αμοιβών εξεταστών καθηγητών
3391.6 20% Επί των αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών
3391.7 8% Επί των αμοιβών προμηθευτών
3391.8 3% Χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υποτροφιών
3391.2 Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΜΤΠΥ

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2014 του κληροδοτήματος «Μαρίας Ζαούση»

Μετάβαση στο περιεχόμενο