ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ”
2015

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
15η/26-9-2014

Ο προϋπολογισμός του έτους 2015 βασίζεται στα έσοδα από την καταληφθείσα στο Ι.Κ.Υ. κληρονομιά της αποβιωσάσης στις 20-3-2005 Μαρίας Ζαούση. Η κληροδοσία, που άφησε στο Ι.Κ.Υ. η αείμνηστη Μαρία Ζαούση με την από 3-6-2004 ιδιόγραφη διαθήκη της, περιλαμβάνει: α) την πλήρη κυριότητα του ¼ εξ’ αδιαιρέτου στο επί της οδού Καπνικαρέα 1 ακινήτου, αποτελουμένου από υπόγειο (150 μ2), ισόγειο (150 μ2 και 60 μ2 το πατάρι), Πρώτο (135 μ2) και Δεύτερο (135 μ2) ορόφους και β) την ψιλή κυριότητα του ½ εξ’ αδιαιρέτου στο επί της οδού Πανεπιστημίου 18 ακινήτου, αποτελουμένου από το με τα στοιχεία υπ’ αριθμ.1 ισόγειο κατάστημα (57,95 μ2) και το υπόγειο (111,33 μ2).
Η διαθέτης ορίζει: «Tα χρήματα που θα προκύπτουν από την πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου της Καπνικαρέας 1 και – μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου – της Πανεπιστημίου 18, θα τα διαχειρισθεί το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. με τον αποτελεσματικότερο κατ’ αυτό τρόπο, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα για την παροχή υποτροφιών για την αλλοδαπή στην Ψυχιατρική. Οι υποτροφίες που θα χορηγούνται θα αναφέρονται ως υποτροφίες εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».
Σημειώνεται, ότι στο ακίνητο (τριώροφο κτίριο με υπόγειο) επί της οδού Καπνικαρέας 1, Αθήνα, με ποσοστό συγκυριότητας για το Ι.Κ.Υ. ¼ επήλθε λύση της προηγούμενης σύμβασης μίσθωσης στις 30.04.2014 και εκμισθώθηκε στην εταιρεία ENERGIER’S AE με ετήσιο για τα δυο πρώτα χρόνια (1-5-2014 έως 30-4-2016) αναλογούν για το Ι.Κ.Υ. ενοίκιο 54.000,00 € ήτοι 108.000,00€ και για το τρίτο έτος (1-5-2016 έως 30-4-2017), ετήσιο αναλογούν για το Ι.Κ.Υ. ενοίκιο 57.000,00 €.
Η Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη ότι με την παρούσα οικονομική κατάσταση καθίσταται δύσκολη η εξεύρεση μισθωτών για εμπορικά ακίνητα, το δε ύψος των ενοικίων έχει μειωθεί σημαντικά και ότι τα πάγια λειτουργικά έξοδα του ακινήτου – όταν παραμένει κενό – επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες, έθεσε το θέμα υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. (Συνεδρία 8η Τακτική/29-4-2014) αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα μίσθωσης και την προσχώρηση του Ι.Κ.Υ. στο από 1-5-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό καθότι το μίσθωμα είναι κατά πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη μίσθωση άρα πλέον συμφέρουσα, η μίσθωση συνεχίζεται αδιαλείπτως και η νομοθεσία επιτρέπει την προσχώρηση του Ι.Κ.Υ. κατά το αναλογούν ποσοστό του στους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού, βάσει των προβλεπομένων της εγκυκλίου 1/2014, αρ. πρωτ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3) του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν. 4182/2013 Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» στο Κεφ. Ζ , επί του άρθρου 58 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του Ν. 4223/2013) όπου ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση που ιδιώτες είναι συγκύριοι με ιδρύματα επί ακινήτων/κινητών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, η εκποίηση και η εκμίσθωση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ είτε σύμφωνα με το αρ. 24 κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας των συγκυρίων.».
Το μίσθωμα συμφωνήθηκε σε 18.000,00€ μηνιαίως για το 1ο και το 2ο έτος της μισθώσεως (από 1-5-2014 έως 30-4-2016). Για το 3ο έτος της μισθώσεως (από 1-5-2016 έως 30-4-2017) το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 19.000,00€.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.
Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.3410 : Πρόσοδοι από ενοίκια
Από συνολικό μηνιαίο μίσθωμα των 18.000,00€
Αναλογούν ¼ στο Ι.Κ.Υ.
4.662,00€/μήνα x 12 μήνες = 55.944,00€ /έτος

Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.
040/296210-10, κατά προσέγγιση, σύμφωνα με τους τόκους του 2014 : 3.513,52

Ε Ξ Ο Δ Α
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Κ.Α. 2676: Πρόκειται για υποτροφίες στο εξωτερικό, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή.
ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 300.000,00 €
• ΠΑΛΑΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ συνολικής αναληφθείσας δαπάνης για το έτος 2015 :35.500,00 €
α) Πρόκειται για υπόλοιπη δαπάνη ολοκλήρωσης του προγράμματος υποτροφιών (εξωτερικού). ΝΕΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (πρόγραμμα υποτροφιών 2014-2015) συνολικής αναληφθείσας δαπάνης για το έτος 2015: 264.500,00 €
Πρόκειται για υπό έγκριση οκτώ (8) θέσεων προγράμματος υποτροφιών (εξωτερικού) 2013-2014.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 35.000,00 €
Πρόκειται για νέο Πρόγραμμα που προτείνεται και αφορά σε πέντε (5) θέσεις εξωτερικού.
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Α. 0264,0268.1,0552.2,0552.3: Πρόκειται για αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές εξεταστικών επιτροπών διαγωνισμών.

Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα.
Κ.Α. 0851: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες απολογισμού, ισολογισμού, προκηρύξεων και πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης
Κ.Α.0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος) καθώς και συμβολαιογράφου αν απαιτηθεί.
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής μηχανικού για πιθανή απαίτηση τεχνικής έκθεσης επί της φυσικής κατάστασης των ακινήτων
Κ.Α. 0899: Πρόκειται για πιθανά μη προβλέψιμα έξοδα
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για πιθανές δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής στο διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Καπνικαρέα 1, καθώς και πληρωμής εξόδων ασφάλισης του κτηρίου στην οδό Καπνικαρέα 1
Κ.Α. 0911 : Πρόκειται για υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο που προκύπτουν από τον ΕΝΦΙΑ και από την ετήσια δήλωση εισοδήματος για τα εισπραττόμενα ενοίκια από το ακίνητο στην οδό Καπνικαρέας 1.

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2015.

Μετάβαση στο περιεχόμενο