ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2016 βασίζεται στα έσοδα από την καταληφθείσα στο Ι.Κ.Υ. κληρονομιά της αποβιωσάσης στις 20-3-2005 Μαρίας Ζαούση. Η κληροδοσία, που άφησε στο Ι.Κ.Υ. η αείμνηστη Μαρία Ζαούση με την από 3-6-2004 ιδιόγραφη διαθήκη της, περιλαμβάνει: α) την πλήρη κυριότητα του ¼ εξ’ αδιαιρέτου στο επί της οδού Καπνικαρέας 1 ακινήτου, αποτελουμένου από υπόγειο (150 μ2), ισόγειο (150 μ2 και 60 μ2 το πατάρι), Πρώτο (135 μ2) και Δεύτερο (135 μ2) ορόφους και β) την ψιλή κυριότητα του ½ εξ’ αδιαιρέτου στο επί της οδού Πανεπιστημίου 18 ακινήτου, αποτελουμένου από το με τα στοιχεία υπ’ αριθμ.1 ισόγειο κατάστημα (57,95 μ2) και το υπόγειο (111,33 μ2).
Η διαθέτης ορίζει: «Τα χρήματα που θα προκύπτουν από την πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου της Καπνικαρέας 1 και – μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου – της Πανεπιστημίου 18, θα τα διαχειρισθεί το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. με τον αποτελεσματικότερο κατ’ αυτό τρόπο, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα για την παροχή υποτροφιών για την αλλοδαπή στην Ψυχιατρική. Οι υποτροφίες που θα χορηγούνται θα αναφέρονται ως υποτροφίες εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».
Σημειώνεται, ότι το ακίνητο (τριώροφο κτίριο με υπόγειο) επί της οδού Καπνικαρέας 1, Αθήνα, με ποσοστό συγκυριότητας για το Ι.Κ.Υ. ¼ εκμισθώθηκε στην εταιρεία ENERGIER’S AE με μηνιαίο για τα δυο πρώτα χρόνια ενοίκιο (1-5-2014 έως 30-4-2016) 18.000,00€, αναλογούν για το Ι.Κ.Υ. ετήσιο ενοίκιο 54.000,00 πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου (μηνιαίο ενοίκιο 4.500,00€ συν τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ 3,6% 162€ σύνολο 4.662,00€) και για το τρίτο έτος (1-5-2016 έως 30-4-2017) μηνιαίο ενοίκιο 19.000,00€, ετήσιο αναλογούν για το Ι.Κ.Υ. ενοίκιο 57.000,00 € (μηνιαίο ενοίκιο 4.750,00€ συν τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ 3,6% 171€ σύνολο 4.921,00€)

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.3410 : Έσοδα από ενοίκια 58.016,00€.
4.662,00€/μήνα x 4 μήνες = 18.648,00€ από 1-1-2016 έως 30-4-2016.
4.921,00€/μήνα x 8 μήνες = 39.368,00€ από 1-5-2016 έως 31-12-2016.
Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.
040/296210-10, κατά προσέγγιση, σύμφωνα με τους τόκους του 2015 : 1.518,74

Ε Ξ Ο Δ Α
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Κ.Α. 2676: Πρόκειται για υποτροφίες στο εξωτερικό, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή.
ΕΝΕΡΓΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2013-2014): 50.000,00€
Συνολικό ποσό υποτροφιών που υπολείπεται για το έτος 2016 : 50.000,00€.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2015-16 (σε στάδιο έγκρισης)συνολικού προϋπολογισμού : 203.000,00 €
Πρόκειται για νέο Πρόγραμμα που προτείνεται και αφορά σε πέντε (5) θέσεις εξωτερικού, για το οποίο υπολογίζεται το 2016 να εκταμιευθούν 95.000,00€ .

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα.
Κ.Α. 0851: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες απολογισμού, ισολογισμού, προκηρύξεων και πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης.
Κ.Α.0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος) καθώς και συμβολαιογράφου αν απαιτηθεί.
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής μηχανικού για πιθανή απαίτηση τεχνικής έκθεσης επί της φυσικής κατάστασης των ακινήτων.
Κ.Α. 0899: Πρόκειται για απρόβλεπτα έξοδα.

Κ.Α. 0863: Πρόκειται για πιθανές δαπάνες συντήρησης και έργα επισκευής στο διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Καπνικαρέα 1, καθώς και πληρωμής εξόδων ασφάλισης του.
Κ.Α. 0911 : Πρόκειται για υποχρεώσεις φόρων ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο ( ΕΝΦΙΑ)
Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2016.

Αθήνα, 2/10/2015

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο