Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ σχεδίου τεύχους διακήρυξης για διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Διαχείρισης Υποτροφιών ΙΚΥ

29.9.png

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), βάσει των άρθρων 46 και 47 του ν.4412/2016 όπως ισχύει, θέτει σε ανοικτή μη δεσμευτική Δημόσια Διαβούλευση το συνημμένο σχέδιο τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού (απόφαση της 27ης /16.09.2021Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ), στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Διαχείρισης Υποτροφιών ΙΚΥ».
Η Δημόσια Διαβούλευση έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των οικονομικών φορέων και στοχεύει στην συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Διαχείρισης Υποτροφιών ΙΚΥ».
Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ήμερες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ανάρτησής της.
Η καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων πραγματοποιείται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με τη συμπλήρωση των πεδίων κάτωθι του τίτλου «Καταχώρηση σχολίου». Τα καταχωρημένα σχόλια/παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν πίνακες, σχέδια, εικόνες, χάρτες ή φωτογραφίες, τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού (21DIAB000019871) της διαβούλευσης.
Όλες οι προτάσεις-παρατηρήσεις οι οποίες υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών του έργου, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του IKY κατά την οριστικοποίηση του τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί και την εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού.
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» καθώς και στην ιστοσελίδα του IK.Y. (www.iky.gr ).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για την ανταπόκριση και συμμετοχή τους στην ανοικτή διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Διαχείρισης Υποτροφιών ΙΚΥ»
Λεωνίδας Παπαστεργίου

Αν. Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Μετάβαση στο περιεχόμενο