Αποτελέσματα ελέγχου επιλεξιμότητας αιτήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2261/10.02.2020 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών Υποψηφίων της πράξης

«Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες -Β’ Κύκλος» του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (Απόφαση της 5ης/18.03.2020 Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2261/10.02.2020 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών Υποψηφίων της πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες -Β’ Κύκλος» και της ολοκλήρωσης του ελέγχου των υποβληθεισών αιτήσεων, ημερώνουμε τους αιτούντες ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2017-2018) οι εξής πίνακες:

  1. 5ος ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ,
  2. 1ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ/ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 261/10.02.2020 «Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών Υποψηφίων της πράξης
  3. 2ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ/ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 261/10.02.2020 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών διότι δεν είχε υποβληθεί οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση και δεν συμπεριλαμβάνονται στον από 31/7/2018 πίνακα κατάταξης της πράξης,

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη και καταβολή της υποτροφίας τους.

Τυχόν αντιρρήσεις, ενστάσεις κ.τ.λ.. κατά των ανωτέρω πινάκων μη επιλέξιμων/απορριφθεισών αιτήσεων, δύνανται να υποβληθούν στο ΙΚΥ, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ (www.iky.gr).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο