ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΕΚ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (Ημερομηνία Ανακοίνωσης αποτελεσμάτων: 10/05/2021)

Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα που αφορούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις Διαπίστευσης, καθώς και τις απορριφθείσες/μη επιλέξιμες αιτήσεις  για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για το 2020. Όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με ταχυδρομική επιστολή για τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( VET Approved, VET rejected, VET non eligible)
Εγκεκριμένα Σχέδια – Μη Επιλέξιμα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

Aποτελέσματα τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης (SE Approved, SE rejected, SE non eligible)
Εγκεκριμένα Σχέδια – Μη Επιλέξιμα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

Αποτελέσματα τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΑΕ Αpproved, AE rejected, AE non eligible)
Εγκεκριμένα Σχέδια – Μη Επιλέξιμα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

separatosr.png

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus+ ΓΙΑ ΤΟ 2020  (Ημερομηνία Ανακοίνωσης αποτελεσμάτων: 11/3/2021)

Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα που αφορούν στα εγκεκριμένα σχέδια, στα σχέδια που βρίσκονται σε λίστα αναμονής και στα απορριφθέντα για τους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τη Βασική Δράση 2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το 2020. Όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με ταχυδρομική επιστολή για τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ226

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ2 – Στρατηγικές συμπράξεις ΚΑ226 για Ψηφιακές Δεξιότητες.

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

Aποτελέσματα Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευση – Στρατηγικές συμπράξεις ΚΑ226 για Ψηφιακές Δεξιότητες

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

Aποτελέσματα Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευση  Στρατηγικές Συμπράξεις ΚΑ227 για την Ενίσχυση της Δημιουργικότητας

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

Αποτελέσματα Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Στρατηγικές Συμπράξεις ΚΑ227 για την Ενίσχυση της Δημιουργικότητας

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

 

Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα που αφορούν στα εγκεκριμένα σχέδια, στα σχέδια που βρίσκονται σε λίστα αναμονής και στα απορριφθέντα για τους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την Βασική Δράση 1 Βασική Δράση 2 του προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2020. Όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με ταχυδρομική επιστολή για τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια – Μη Επιλέξιμα Σχέδια

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2 

 Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2 | Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων (ΚΑ229)

separatosr.png

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ1

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια – Εγκεκριμένα Σχέδια – Μη Επιλέξιμα Σχέδια – Κάτοχοι του Χάρτη Κινητικότητας

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ2

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

separatosr.png

Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΚΑ1

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια – Μη Επιλέξιμα Σχέδια

Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων KA2

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

separatosr.png

Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ1 

Εγκεκριμένα Σχέδια

ΚΑ1 Διεθνής Κινητικότητα

Εγκεκριμένα Σχέδια

Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ2

Εγκεκριμένα Σχέδια – Επιλαχόντα Σχέδια – Απορριφθέντα Σχέδια

 

#IKY #Erasmusplus

Μετάβαση στο περιεχόμενο