Αποτελέσματα σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο των δύο υλοποιουμενων Πράξεων (Κωδ.MIS 457231 & Κωδ.MIS 365150) του ΕΠΕΔΒΜ ΕΣΠΑ(2007-2013)

Μετάβαση στο περιεχόμενο