Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε υποψηφίους διδάκτορες Πανεπιστημίων του επιστημονικού δικτύου CERN – HERMES (2013–2014)

1.jpg

Απευθύνεται σε υποψηφίους διδάκτορες των Πανεπιστημίων του επιστημονικού δικτύου CERN – HERMES, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.
Το επιστημονικό δίκτυο CERN-HERMES ασχολείται με την έρευνα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με απώτερο σκοπό την αύξηση των ανταποδοτικών οφελών για τη χώρα μας, στους τομείς των ιατρικών, βιολογικών και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών.
Το ΙΚΥ – ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, προκειμένου να συνδράμει στην προσπάθεια ανάδειξης και υποστήριξης του δικτύου CERN – HERMES, χρηματοδοτεί συνολικά 8 θέσεις υποτροφιών. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ενταχθούν πλήρως στο Πρόγραμμα υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων του CERN («Doctoral Student Programme»). Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από το CERN όπου υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις. Λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής, τις οικονομικές παροχές, τη διάρκεια της υποτροφίας κτλ. αναφέρονται στον κανονισμό του προγράμματος (Υ.Α. 151965/Β7, Φ.Ε.Κ. 2681/22-10-2013) και στην σχετική ιστοσελίδα του CERN.


cern  Πληροφορίες: Λεωνίδας Παπαστεργίου (210 3726344, lpapas@iky.gr
                              Νικολέτα Μαλατέστα (210 3726370, nmalatesta@iky.gr)

 


 Logo ΕΠΕΕΔΒΜ 2013 ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟo

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο