22/2/2016 – Εκμίσθωση Κοινωφελούς Περιουσίας στην Κομοτηνή

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) το οποίο διαχειρίζεται το Κληροδότημα «Κλέαρχου Τσουρίδη», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.24 του Ν.4182/2013 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Συνεδρία: 23/01-12-2015) προτίθεται να εκμισθώσει κατάστημα ισόγειο (μονώροφο), του ως άνω κληροδοτήματος, επιφανείας 75 τ.μ., κείμενο επι της Πλατείας Ειρήνης, αριθμ.36, στην Κομοτηνή.
Η χρήση του μισθίου προορίζεται ως επαγγελματική, η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη και το μηναίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€).
Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, θα αποστέλλονται έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση (από 16-02-2016 έως και 06-03-2016) της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.gspp.gr), στην ταχυδρομική διεύθυνση:


Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Τμήμα Διοίκησης)
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
ΤΚ 14234 – Ν. Ιωνία Αττικής


 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις αρμόδιες Υπαλλήλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:

κα Ελευθερία Τσαούση, τηλ. 210-3726305, email
κα Τριανταφυλλιά Χαλκιά, τηλ.:210-3726352, e-mail

Ο Αν.Προϊστάμενος της Δ/νσης
Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο