Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

SXOLIKESnikokiky111.jpg

Με βάση τους στόχους του το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάλληλη σύνθεση εταίρων με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, πείρα και εξειδίκευση ώστε να φέρουν σε πέρας κάθε πτυχή του σχεδίου και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας συναφή και καινοτόμα αποτελέσματα αξιοποιώντας τις εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη του καθενός. Ένας εκ των εταίρων ορίζεται ως συντονιστής και υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Οι στρατηγικές συμπράξεις είναι ανοιχτές σε κάθε είδους οργανισμό που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διάφορους τομείς.

Για παράδειγμα:

 • ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης
 • ένα σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)
 • μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ
 • μία δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (περιλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων) • ένας δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • ένας κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιομηχανιών, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • ένα ερευνητικό ινστιτούτο
 • ένα ίδρυμα
 • ένα κέντρο διεπιχειρησιακής κατάρτισης
 • επιχειρήσεις που παρέχουν από κοινού κατάρτιση (συνεργατική εκπαίδευση)
 • πολιτιστικός οργανισμός, βιβλιοθήκη, μουσείο·
 • ένας φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης
 • ένας οργανισμός επικύρωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης

{module 631}

Μετάβαση στο περιεχόμενο