Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση KA2

Η Βασική Δράση 2 (Key Action 2/KA2) Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αφορά στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, προκειμένου να παράξουν από κοινού αποτελέσματα και παραδοτέα προϊόντα για την επαγγελματική κατάρτιση και αγορά εργασίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα από τη διεθνή συνεργασία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καινοτομιών και τεχνογνωσίας μπορούν φορείς να δημιουργήσουν, στη βάση ενός κοινού οράματος και μιας συμφωνημένης στόχευσης, παραδοτέα τα οποία θα καλύψουν τις επαγγελματικές ανάγκες σε εκπαίδευση και κατάρτιση μιας ομάδας-στόχου στην αγορά εργασίας, στο δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα.

Αυτό που έχει σημασία για τη συγκεκριμένη δράση είναι ότι αποδίδεται έμφαση κυρίως στο αντικείμενο και τη στόχευση των δραστηριοτήτων ενός σχεδίου στρατηγικών συμπράξεων και δευτερευόντως στην «επιλεξιμότητα» του προφίλ του φορέα οργανισμού που υποβάλει την αίτηση. Αυτό άλλωστε αποτελεί μια σημαντική αλλαγή που εγκαινιάζεται με το πρόγραμμα Erasmus+. Πρακτικά, ενθαρρύνονται διατομεακές συνεργασίες φορέων που ανήκουν σε διαφορετικούς χώρους, υπό την προϋπόθεση ότι καθένας από αυτούς, μέσα από την εμπειρία, το θεσμικό και επιχειρησιακό του ρόλο, μπορεί να συμβάλει με αποτελεσματικότητα στην ευόδωση των στόχων του σχεδίου.

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (ισχύει για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων):

  • Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την Καινοτομία

(Strategic Partnerships supporting Innovation)

Τα σχέδια εστιάζουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων παραδοτέων προϊόντων, στη διοργάνωση μεγάλου βεληνεκούς δραστηριοτήτων διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν καθώς και των καινοτόμων ιδεών. Οι αιτούντες φορείς θα πρέπει να αιτηθούν χρηματοδότησης ειδικά στην κατηγορία προϋπολογισμού «Πνευματικά Προϊόντα» και ως εκ τούτου και στην κατηγορία προϋπολογισμού «Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις», προκειμένου να ανταποκριθούν στη συγκεκριμένη στόχευση. Σε αυτή την κατηγορία στρατηγικών συμπράξεων δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις για όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης.

  • Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

(Strategic Partnerships supporting Exchange of Good Practices)

Πρωταρχικός στόχος των εν λόγω στρατηγικών συμπράξεων είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η προώθηση μιας κουλτούρας που μαθαίνει τους εμπλεκόμενους οργανισμούς πώς να μάθουν να αφομοιώνουν καλές πρακτικές μέσω μεθόδων συγκριτικής αποτίμησης, η ενδυνάμωση της ικανότητάς τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες και πρακτικές. Τα σχέδια μπορούν να δημιουργήσουν συγκεκριμένα απτά προϊόντα, μετρήσιμες εκροές και αναμένεται να διαδώσουν τα αποτελέσματα των διακρατικών δραστηριοτήτων τους.

Δείτε εδώ εκδόσεις της ΕΜΣ για τη Βασική Δράση 2/ Στρατηγικές Συμπράξεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο