«Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής διατριβής» (1ος κύκλος)

Κωδικός

MIS

Τίτλος Πράξης Πρόγραμμα Κωδικός Πρόσκλησης
5000432 «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής διατριβής»           (1ος κύκλος) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΔΒΜ10

 

 

Φορέας Υλοποίησης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Προϋπολογισμός:   6.205.172,40€

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Κωδικός MIS: 5000432

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ10

Περιγραφή:

Η Πράξη είχε ως αντικείμενο την  ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας υποψηφίων διδακτόρων ελληνικών πανεπιστημίων, με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, στο πλαίσιο χρηματοδότησης των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της χορήγησης 211 υποτροφιών σε υποψηφίους διδάκτορες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, σε επτά επιστημονικούς κλάδους. Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανερχόταν σε 816,90€ και η διάρκεια χρηματοδότησης  έως 36 μήνες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο