«Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας»

5113934 «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΔΒΜ152

 

Φορέας Υλοποίησης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Προϋπολογισμός: 8.000.000,00€

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Κωδικός MIS: 5113934

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ152

Περιγραφή:

Η Πράξη είχε ως αντικείμενο την ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της χορήγησης υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών πανεπιστημίων με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, των Περιφερειών ΛΑΠ/ΜΕΤ/ΠΑΠ, με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση της διδακτορικής τους έρευνας, η οποία είχε ξεκινήσει το χρονικό διάστημα από 01-05-2017 έως και 30-06-2019, στο πλαίσιο χρηματοδότησης των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων προκειμένου να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική τους διατριβή μέσω της χορήγησης 500 υποτροφιών, κατανεμημένων με βάση χωρικά κριτήρια των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις ομάδες Περιφερειών ΛΑΠ, ΜΕΤ και ΠΑΠ. Ειδικότερα χορηγήθηκαν 230 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες ανωτάτων ιδρυμάτων της ομάδα Περιφερειών ΛΑΠ, 97 υποτροφίες της  ομάδας Περιφερειών ΜΕΤ και 173 υποτροφίες της ομάδας Περιφερειών ΠΑΠ.  

Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανερχόταν σε 1.000,0€ και η διάρκεια χρηματοδότησης  έως 16 μήνες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο