Ενέργειες Ενίσχυσης Συστημάτων & Διαδικασιών Ι.Κ.Υ. με Ίδια Μέσα» της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι.Κ.Υ.

5002899 Ενέργειες Ενίσχυσης Συστημάτων & Διαδικασιών Ι.Κ.Υ. με Ίδια Μέσα» της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι.Κ.Υ. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΒ05

 

Φορέας Υλοποίησης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Προϋπολογισμός: 1.245.737,42€

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδικός MIS: 5002899

Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΒ05

Περιγραφή:

Το Αντικείμενο του Υποέργου αποσκοπεί στη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση των Πράξεων που υλοποιεί το ΙΚΥ ως Δικαιούχος του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 – 2020 και αναλύεται στις εξής Δράσεις και Πακέτα Εργασίας:

A. Υπηρεσίες πληροφοριακής υποστήριξης Κατηγορία Επιλέξιμων Ενεργειών Τ.Β.: Β.1.

 

Β. Υπηρεσίες τεχνικής & διοικητικής υποστήριξης Κατηγορία Επιλέξιμων Ενεργειών Τ.Β.: Β.3.1.

 

Γ. Δημοσιότητα – Πληροφόρηση Κατηγορία Επιλέξιμων Ενεργειών Τ.Β.: Β.4
Μετάβαση στο περιεχόμενο