«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών /Ερευνητριών» (1ος κύκλος)

5001552 «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών /Ερευνητριών»

(1ος κύκλος)

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΔΒΜ11

 

Φορέας Υλοποίησης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Προϋπολογισμός: 7.635.000,00€

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Κωδικός MIS: 5001552

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ11

Περιγραφή:

Η Πράξη είχε ως αντικείμενο την ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της  εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας σε ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, στο πλαίσιο χρηματοδότησης των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών και η παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας με τη χορήγηση 289 υποτροφιών σε κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής. Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανερχόταν σε 1.089,21€ και η διάρκεια της χρηματοδότησης  έως 24 μήνες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο