«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών /Ερευνητριών» (2ος κύκλος)

5033021 «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών /Ερευνητριών»

(2ος κύκλος)

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΔΒΜ91

 

Φορέας Υλοποίησης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Προϋπολογισμός:  15.866.400,00€

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Κωδικός MIS: 5033021

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ91

Περιγραφή:

Η Πράξης είχε ως αντικείμενο την ενίσχυση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών και την παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της χορήγησης 601 υποτροφιών για την εκπόνηση  μεταδιδακτορικής έρευνας σε ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο χρηματοδότησης των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανερχόταν σε 1.100,00€ και η διάρκεια της χρηματοδότησης έως 24 μήνες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο