«Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών»

5003404 «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΔΒΜ31

 

 

Φορέας Υλοποίησης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Προϋπολογισμός:  4.136.781,60€

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Κωδικός MIS: 5003404

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ31

Περιγραφή:

Η Πράξη είχε ως αντικείμενο την ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της χορήγησης υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών πανεπιστημίων για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διδακτορικής τους έρευνας, η οποία είχε ξεκινήσει το χρονικό διάστημα από 01-07-2013 έως και 10-01-2015, στο πλαίσιο χρηματοδότησης των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της χορήγησης 211 υποτροφιών για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής υποψηφίων διδακτόρων ελληνικών πανεπιστημίων. Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανερχόταν σε 816,90€ και η διάρκεια χρηματοδότησης  έως 24 μήνες

Μετάβαση στο περιεχόμενο