Οι Δραστηριότητες Jean Monnet, μετεξέλιξη του προγράμματος Jean Monnet που ξεκίνησε το 1989, στοχεύουν στην προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως. Οι ευρωπαϊκές σπουδές περιλαμβάνουν τη μελέτη της Ευρώπης στο σύνολό της, με ιδιαίτερη έμφαση στις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Εκτός των άλλων, οι εν λόγω δραστηριότητες αποσκοπούν στην προαγωγή του διαλόγου ανάμεσα στους εκπροσώπους του ακαδημαϊκού χώρου και τους υπεύθυνους φορείς για τη χάραξη πολιτικής. Αναμένεται ότι οι Δραστηριότητες Jean Monnet θα ενθαρρύνουν μακροπρόθεσμα την προώθηση και τον εμπλουτισμό των ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως.

Οι Δραστηριότητες Jean Monnet για τις οποίες παρέχεται ενίσχυση είναι οι εξής:

  • Ενότητες Jean Monnet: Η Ενότητα Jean Monnet αποτελεί ένα σύντομο πρόγραμμα (κύκλο μαθημάτων) διδασκαλίας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • Έδρες Jean Monnet : Η Έδρα Jean Monnet αποτελεί θέση διδασκόντων για καθηγητές πανεπιστημίου ή ανώτερων λεκτόρων με εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές.
  • Κέντρα Αριστείας Jean Monnet: Ένα Κέντρο Αριστείας Jean Monnet αποτελεί σημείο αναφοράς ικανοτήτων και γνώσεων για ζητήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Στήριξη Jean Monnet προς Ιδρύματα και Ενώσεις: Οι δραστηριότητες αυτές στηρίζουν τα Ιδρύματα που ενισχύουν τις δράσεις διδασκαλίας και κατάρτισης σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις Ενώσεις που έχουν ως στόχο τη συνεισφορά στη μελέτη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
  • Δίκτυα Jean Monnet: Τα Δίκτυα Jean Monnet προάγουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη κοινοπραξιών μεταξύ διεθνών φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ευρωπαϊκών σπουδών (Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κέντρα αριστείας, πανεπιστημιακά τμήματα, ομάδες, ιδιώτες εμπειρογνώμονες).
  • Σχέδια Jean Monnet: Τα Σχέδια Jean Monnet στηρίζουν την καινοτομία, τη γόνιμη αλληλεπίδραση και την διάχυση περιεχομένου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Οργανώσεις και Ενώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Δραστηριότητες Jean Monnet. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και διαχειρίζονται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες.

Δείτε τα αποτελέσματα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων  εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δραστηριότητες Jean Monnet, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή συμβουλευτείτε τον οδηγό του προγράμματος Erasmus+

Μετάβαση στο περιεχόμενο