Βασική Δράση 2- Συμπράξεις

 

Αυτή η βασική Δράση του προγράμματος περιλαμβάνει σχέδια που διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες (αποκεντρωμένες δράσεις) όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (κεντρικές δράσεις-Education Audiovisual and Culture Executive Agency).

Η συγκεκριμένη Βασική Δράση ενισχύει:
• τις Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (Αποκεντρωμένη Δράση)
• τις Συμμαχίες Γνώσης (Κεντρική Δράση)
• τις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Κεντρική Δράση)
• την Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας (Κεντρική Δράση)

Οι δράσεις που στηρίζονται από αυτήν τη Βασική Δράση αναμένεται να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες φορείς, τα συστήματα πολιτικής στα οποία υπάγονται τέτοιου είδους δράσεις, καθώς επίσης και τα άτομα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις οργανωμένες δραστηριότητες.
Οι Στρατηγικές Συμπράξεις/Εταιρικές Σχέσεις είναι αποκεντρωμένη δραστηριότητα και αφορούν σχέδια συνεργασίας που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αντιμετωπίζουν από κοινού σημαντικά θέματα, να αναπτύσσουν συνεργασίες και να μοιράζονται καινοτόμες πρακτικές.
Στο πλαίσιο του ERASMUS+ ένας οργανισμός ηγείται της σύμπραξης και έχει το συντονισμό του σχεδίου. Στρατηγικές συμπράξεις διαφόρων μεγεθών είναι επιλέξιμες, ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε μικρότερους οργανισμούς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Τι δυνατότητες παρέχονται;
• Σχέδια που επικεντρώνονται σε τομεακές και διατομεακές συνεργασίες.
• Σχέδια που θα εστιάζουν στη συνεργασία με τη βιομηχανία
• Διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, ανάλογα με τον τομέα
• Εφαρμογή καινοτόμων ενεργειών
• Ευελιξία στο είδος των ενεργειών και στους εταίρους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό του προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο