Κριτήρια Αξιολόγησης

SXOLIKESnikokiky111.jpg

Το σχέδιο θα αξιολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία:30 βαθμοί)

§ Η συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
– τους στόχους και τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης δράσης (βλέπε ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες των στρατηγικών συμπράξεων»).
§ Κατά πόσον:
– η πρόταση βασίζεται σε ουσιαστική και επαρκή ανάλυση των αναγκών
– οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αφορούν θέματα που συνδέονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και ομάδες-στόχους
– η πρόταση είναι κατάλληλη για την υλοποίηση συνεργειών μεταξύ των διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
– η πρόταση είναι καινοτόμος ή/και συμπληρωματική προς τις άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς
– η πρόταση επιφέρει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ μέσω των αποτελεσμάτων της, τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν από δράσεις που θα αναπτύσσονταν σε μια μόνο χώρα.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου
(μέγιστη βαθμολογία:20 βαθμοί)

§ Σαφήνεια, πληρότητα και ποιότητα του προγράμματος εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει κατάλληλη περίοδο προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, και διάδοσης
§ Συνοχή μεταξύ των στόχων και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων του σχεδίου
§ Ποιότητα και δυνατότητα υλοποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας
§ Ύπαρξη και συνάφεια των μέτρων ποιοτικού ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική, έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού υλοποίηση του σχεδίου
§ Εξασφάλιση της αποδοτικότητας του σχεδίου από πλευράς κόστους και της διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε δραστηριότητα
Εάν το σχέδιο προβλέπει δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας ή μάθησης:
§ κατά πόσον οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για τους στόχους του σχεδίου και περιλαμβάνουν τον κατάλληλο αριθμό των συμμετεχόντων
§ Η ποιότητα των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά μέσα και τις αρχές για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.

Ποιότητα της ομάδας σχεδίου και του καθεστώτος συνεργασίας
(μέγιστη βαθμολογία:20 βαθμοί) ·

Κατά πόσον:
– το σχέδιο περιλαμβάνει την κατάλληλη σύνθεση συμπληρωματικών συμμετεχόντων οργανισμών με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, την απαιτούμενη πείρα και εξειδίκευση ώστε να φέρουν σε πέρας κάθε πτυχή του σχεδίου
– η κατανομή των ευθυνών και των καθηκόντων καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών
– ανάλογα με το είδος του σχεδίου, το σχέδιο περιλαμβάνει τη συμμετοχή οργανισμών από διαφορετικούς τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς
– το σχέδιο περιλαμβάνει νεοεισερχόμενους στη δράση φορείς
· Η ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς
· Κατά περίπτωση, κατά πόσον η συμμετοχή ενός οργανισμού από χώρα εταίρο αποδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο (σε περίπτωση μη τήρησης της εν λόγω προϋπόθεσης, δεν θα αξιολογείται η επιλεξιμότητα του σχεδίου)

Αντίκτυπος και διάδοση
(μέγιστη βαθμολογία:30 βαθμοί)

§ Η ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου
§ Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
– στους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου
– στους οργανισμούς και τους ιδιώτες πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο
§ Ποιότητα του σχεδίου διάδοσης: καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου τόσο εντός όσο και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών
§ Κατά περίπτωση, κατά πόσον στην πρόταση περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίον το υλικό, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπονται δυσανάλογοι περιορισμοί
§ Ποιότητα των σχεδίων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του σχεδίου: ικανότητα του σχεδίου να συνεχίζει να έχει αντίκτυπο και να παράγει αποτελέσματα και μετά την αξιοποίηση της επιχορήγησης από την ΕΕ.

{module 631}

Μετάβαση στο περιεχόμενο