29/4/2015 – Μη φορολόγηση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται από το ΙΚΥ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη μη φορολόγηση των υποτροφιών και των οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται από το ΙΚΥ στο πλαίσιο της λειτουργίας του καθώς και στο πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013).

Δείτε τη σχετική ΠΟΛ 1094/17.04.2015 (ΑΔΑ: 7ΣΟΒΗ-9ΓΑ) με θέμα «Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων – οικονομικών ενισχύσεων».

Επισημαίνεται ότι οι υποτροφίες και οι οικονομικές ενισχύσεις δεν εμπίπτουν στο εννοιολογικό πεδίο κανενός εκ των κατηγοριών εισοδήματος που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/ 23.07.2013) και άρα δεν υπόκεινται σε φόρο. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο