Μέσω του Προγράμματος Grundtvig η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Πρόγραμμα Grundtvig απευθύνεται σε κάθε ίδρυμα /οργανισμό που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων (ανεξαρτήτως αν ανήκει στην τυπική, μη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση), καθώς και στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων. Στόχοι του Προγράμματος είναι η ανταπόκριση στην εκπαιδευτική πρόκληση του γηράσκοντος πληθυσμού της Ευρώπης και η παροχή μαθησιακών ευκαιριών σε ενήλικες για βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
{module 433}

image029 Μέσω του Προγράμματος Grundtvig η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Το Πρόγραμμα Grundtvig απευθύνεται σε κάθε ίδρυμα /οργανισμό που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων (ανεξαρτήτως αν ανήκει στην τυπική, μη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση), καθώς και στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων. Στόχοι του Προγράμματος είναι η ανταπόκριση στην εκπαιδευτική πρόκληση του γηράσκοντος πληθυσμού της Ευρώπης και η παροχή μαθησιακών ευκαιριών σε ενήλικες για βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Ειδικότερα για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες το Πρόγραμμα μεριμνά με τα παρακάτω μέτρα:

Μέτρο 1

Πολλές από τις αποκεντρωμένες δράσεις Grundtvig, ιδιαίτερα πολλές εταιρικές σχέσεις μάθησης αλλά και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες – Social Vulnerable Groups, απευθύνονται σε μειονεκτούσες ομάδες-στόχους, όπως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, δικαιούχοι των αποτελεσμάτων του έργου. Επιπλέον, η Εθνική Μονάδα μπορεί, κατόπιν γραπτού αιτήματος, να εγκρίνει πρόσθετες επιχορηγήσεις για τη διακρατική κινητικότητα των δικαιούχων με ειδικές ανάγκες. Επίσης, σε εταιρικές σχέσεις μάθησης, η ΕΜ μπορεί να εγκρίνει μείωση του αριθμού των ατόμων όσον αφορά στην κινητικότητα, χωρίς μείωση επιχορήγησης.

Μέτρο 2

Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας της ΕΜ και την πρόσκληση του Grundtvig για το 2012, κατά τη διάρκεια της επιλογής επιπλέον μόρια απονεμήθηκαν σε προτάσεις συνεργασίας  για την αντιμετώπιση της ανεργίας των ενηλίκων, ιδιαίτερα των ατόμων ηλικίας 45-60 και σε αιτούντες που ανήκουν σε αυτή την ομάδα-στόχο που υποβάλλουν αίτηση.

Success Story 1

Το σχέδιο με τίτλο «Μαθαίνοντας στη Φυλακή» με τη συμμετοχή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των φυλακών ανηλίκων στο Βόλο, είχε στόχο τη συλλογή, τη σύγκριση και την ανάλυση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης των εγκλείστων σε σωφρονιστικά ιδρύματα και την εκπαίδευση του προσωπικού.
Η αξιοποίηση αυτών των βέλτιστων πρακτικών χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη φυλακή. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν προτάσεις που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για το προσωπικό που συμμετέχει στην εκπαίδευση στις φυλακές, όπως είναι οι εργαζόμενοι στις φυλακές, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί.

Το έργο δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο όπου συγκεντρώνονται διαφορετικές εκπαιδευτικές πρακτικές και προσεγγίσεις  που παρουσιάστηκαν  κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του έργου. Σε αυτό, κάθε δράση αναλύεται σε βάθος, αναδεικνύοντας τα αποτελέσματα, τις μεθόδους, τους δικαιούχους και τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της δράσης. Το έργο θεωρείται επιτυχημένο, καθώς πέτυχε όλους τους στόχους και είχε χρήσιμα και απτά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα  για το προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης των εγκλείστων σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο