Δεδομένου ότι στην  «Κοινωνία της Γνώσης», η Δια Βίου Μάθηση και η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελούν κάποια από τα βασικότερα εργαλεία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci, αποτελεί μια μείζονος σημασίας θεσμική και χρηματοδοτική πλατφόρμα για την υλοποίηση δράσεων με συγκεκριμένα απτά και πρακτικά αποτελέσματα. Μέσα από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, έχουν χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί με επιτυχία στην Ελλάδα σχέδια για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εργασιακή και κοινωνική ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και λοιπών ευπαθών ομάδων.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
{module 434}

image006Η μη διακριτική μεταχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η  ενσωμάτωση των αρχών των ίσων ευκαιριών για όλους στην αγορά εργασίας αποτελεί κεντρικό άξονα στην  ατζέντα της ΕΕ για την ανάπτυξη και κεντρικό στόχο των κοινοτικών πολιτικών. Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, τον Μάρτιο του 2000 που στόχευε, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των επιπέδων απασχόλησης ομάδων που υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας (ηλικιωμένοι, μειονότητες, γυναίκες, άτομα με αναπηρίες και λοιπές μειονεκτούσες ομάδες), και την Πράσινη Βίβλο για την “Ισότητα και μη διακριτική μεταχείριση στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση”, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Μαΐου 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες την επιτακτική ανάγκη για αποτελεσματική άρση των εμποδίων στην απασχόληση, στην κατάρτιση και σε άλλες ευκαιρίες, για όλες τις κοινωνικές ομάδες των πολιτών. Η αναγκαιότητα καταπολέμησης των διακρίσεων και ενσωμάτωσης των ομάδων μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας ενισχύεται από τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, της οποίας ο ενεργός πληθυσμός θα μειωθεί κατά περισσότερα από 20 εκατομμύρια την προσεχή 25ετία.

Δεδομένου ότι στην  «Κοινωνία της Γνώσης», η Δια Βίου Μάθηση και η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελούν κάποια από τα βασικότερα εργαλεία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci, αποτελεί μια μείζονος σημασίας θεσμική και χρηματοδοτική πλατφόρμα για την υλοποίηση δράσεων με συγκεκριμένα απτά και πρακτικά αποτελέσματα. Μέσα από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, έχουν χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί με επιτυχία στην Ελλάδα σχέδια για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εργασιακή και κοινωνική ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και λοιπών ευπαθών ομάδων. 

 

Μέτρο 1

Η Εθνική Μονάδα έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 2012 στην προβολή των αναγκών των ειδικών μειονεκτουσών ομάδων σε σχέση με τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους και την είσοδό τους στην αγορά εργασίας . Σε αυτό το πλαίσιο οργάνωσε διμερείς συναντήσεις με εκπροσώπους από οργανώσεις και ιδρύματα με στόχο να βοηθήσει τις ομάδες των μειονεκτούντων ατόμων. Μεταξύ άλλων διοργάνωσε θεματικό σεμινάριο με τίτλο: «Προωθώντας μια κοινωνία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας» στις 30 Νοεμβρίου 2012, στην Αθήνα καθώς και εκδήλωση με κύριο στόχο τη διάδοση και την αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Leonardo Da Vinci. Οι συμμετέχοντες σε αυτές τις εκδηλώσεις ήταν άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Μέτρο 2

Στο πλαίσιο των εθνικών προτεραιοτήτων δίδεται επιπλέον μοριοδότηση για σχέδια που διευκόλυναν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, χαμηλής ειδίκευσης
εργατικού δυναμικού καθώς και όσων είναι άνεργοι και πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης και θα μπορούσαν  να εμποδιστούν στην  ανάκτηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Το μέτρο αυτό έγινε θετικά δεκτό από τις σχετικές ομάδες και είχε ως αποτέλεσμα την υποβολή πολλών αιτήσεων σχεδίων με επίκεντρο τις ανάγκες κατάρτισης των μειονεκτουσών ομάδων.

Μέτρο 3

Η ΕΜ χρηματοδότησε εταιρικές σχέσεις και σχέδια κινητικότητας στα οποία συμμετείχαν άτομα με σοβαρά προβλήματα σωματικής αναπηρίας επιτρέποντάς τους να κάνουν πλήρη χρήση των επιχορηγήσεων του Leonardo Da Vinci. Στα σχέδια κινητικότητας, η ΕΜ συνέβαλε σημαντικά στην αποδοτική ολοκλήρωση των σχεδίων που αφορούσαν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, οι οποίοι θεραπεύουν άτομα με ειδικά ψυχο – κοινωνικά προβλήματα.

02_c SMALL Θεματικό σεμινάριο Leonardo da Vinci με τίτλο: «Προωθώντας μια κοινωνία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας», 30 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υποστηρίζοντας το έργο που προσφέρουν οι φορείς που εμπλέκονται καθημερινά στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και κινητικής αναπηρίας, έδωσε το βήμα στους φορείς αυτούς, να παρουσιάσουν τα σχέδια που υλοποίησαν στο πλαίσιο του Leonardo Da Vinci, αλλά και να αναπτύξουν, ως οι πλέον αρμόδιοι, την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα ως προς τη δυσκολία πρόσβασης αυτού του τμήματος του ανθρώπινου δυναμικού, στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο του θεματικού σεμιναρίου βραβεύτηκαν φορείς που υλοποίησαν με υποδειγματικό τρόπο σχέδια (best practices)  του Προγράμματος Leonardo Da Vinci που περιλαμβάνουν δράσεις σχετικά με τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το σεμινάριο προσέλκυσε 120 συμμετέχοντες από διαφορετικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, ενώ κατόρθωσε να παρουσιάσει τις εργασιακές ανάγκες  των μειονεκτουσών ομάδων και κυρίως τις μοναδικές ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις εμπειρίες τους, που αναμφίβολα ήταν “Εμπειρίες Ζωής”, καθώς κατάλαβαν ότι έχουν τη δυνατότητα, τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να προσφέρουν σε κατάλληλα εργασιακά περιβάλλοντα αλλά και στην κοινωνία στο σύνολό της.

Το θεματικό σεμινάριο στόχευσε στη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση ατόμων μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων, και στην προώθηση της συνεργασίας και της ανάληψης πρωτοβουλιών στην υλοποίηση προγραμμάτων που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.

  

Ειδικότερα,  οι κεντρικοί στόχοι του σεμιναρίου ήταν:

  •   13 Παρουσίαση της κατάστασης στην Ελλάδα για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και κινητικής αναπηρίας, και ανάδειξη των βασικών ζητημάτων που προκύπτουν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  •   Προβολή των σχεδίων Leonardo Da Vinci που έχουν υλοποιηθεί και η ανάδειξη, μέσω αυτών, της σημασίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας.
  •   Ανάδειξη των πολλαπλασιαστικών ωφελειών που προέκυψαν από την υλοποίηση σχεδίων Leonardo da Vinci τόσο για τα άτομα ευπαθών ομάδων όσο και για τη θεσμική και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση της λειτουργίας των φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο.
  •   Δικτύωση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς που ασχολούνται με μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες και παραδοσιακούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Διαβάστε εδώ το περίγραμμα της έκδοσης του Θεματικού Σεμιναρίου

SuccessStory 1

http://kentuckyfostercare.com/wp-content/uploads/2013/05/Success-Story.jpg Δικαιούχος φορέας: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ανθρώπων (ΚΕΘΕΑ)

Τίτλος του Έργου: «Εκπαίδευση και Θεραπεία: Nέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τη θεραπεία των περιστατικών εξάρτησης»

Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αυτό έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα καθώς  επαγγελματίες που εργάζονται για τη θεραπεία  χρηστών  χρειάζονται συνεχή επιμόρφωση και ανατροφοδότηση για τις νέες τάσεις που υπάρχουν  σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Το έργο περιελάμβανε την κατάρτιση των έμπειρων στελεχών της οργάνωσης που εργάζονται σε δομές θεραπείας αποκατάστασης ή τη στήριξη των οικογενειών για τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στην οργάνωση υποδοχής “Therapeutic Agency Proyecto Hombre” στην Ισπανία, προκειμένου να μοιραστούν την εξειδίκευση και την κατάρτιση στις δομές οργάνωσης, υπηρεσίες ή ιατρικές πρακτικές. Τα αποτελέσματα του έργου ήταν να στηρίξει και να προωθήσει ένα «ευέλικτο» μοντέλο για τη δια βίου μάθηση για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της θεραπείας της απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και την εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών / ενηλίκων για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και καινοτόμων πρακτικών. Επιπλέον, το έργο κατάφερε να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών περιεχομένου, θεραπείες καθώς και μοντέλα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο την οργανωτική και επαγγελματική ανάπτυξη, τον έλεγχο και την εφαρμογή νέων μεθόδων και στρατηγικών στον τομέα της θεραπείας της απεξάρτησης από τα ναρκωτικά .

SuccessStory2

Δικαιούχος φορέας: Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τίτλος του Έργου: “STREET TEACHING: A GOOD PRACTICE FOR REACHING OUT TO SOCIALLY EXCLUDED GROUPS”

Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά στην εξειδικευμένη εκπαίδευση των εκπαιδευτών, συμβούλων και των στελεχών του ΙΕΚΕΠ με μια καινοτόμο προσέγγιση για την υποστήριξη και την εκπαίδευση των ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες – Social Vulnerable Groups (SVG) . Συγκεκριμένα η προσέγγιση αναφέρεται ως Street Teaching Approach. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εφαρμογή ειδικών εργαλείων και τεχνικών, η οποία απαντά και προωθεί λύσεις σε ένα πρόβλημα που εξελίσσεται. Οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες δεν συμμετέχουν εύκολα σε εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές δράσεις, κυρίως λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης ή ενημέρωσης σχετικά με αυτές.

Η προσέγγιση «Street Teaching Approach» παρέχει μια αποτελεσματική λύση σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Οι συμμετέχοντες ήταν δέκα εκπαιδευτές και σύμβουλοι των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και δύο στελέχη υπεύθυνοι  για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του είδους των δραστηριοτήτων στο ΙΕΚΕΠ. Ο αντίκτυπος ήταν πολύ σημαντικός, δεδομένου ότι ένα δίκτυο πληροφοριών για  την εξεύρεση καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και  ενθάρρυνσης  δημιουργήθηκε. Το πρόγραμμα συνέβαλε επίσης σε μια σταθερή δικτύωση και στη συνεχή επικοινωνία με φορείς που ακολουθούν ευρωπαϊκά πρότυπα με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Άλλα πρόσθετα οφέλη είναι τα εξής :

  •   αξιολόγηση και ανάπτυξη των καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης και συμβουλευτικής, τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα εντάξουν στις γνώσεις τους
  •   ανάπτυξη της καινοτομίας με την ευρωπαϊκή διάσταση στα συστήματα και τις πρακτικές στον τομέα της διά βίου μάθησης
  •   σύνδεση της εμπειρίας με την προγραμματισμένη κατάρτιση / εκπαίδευση των συμμετεχόντων
  •   αύξηση της συμμετοχής των κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού μέσω καινοτόμων τεχνικών που θα εφαρμοστούν

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο