Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY), ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση,
έχει προβεί στη συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών / Εμπειρογνωμόνων, βάσει των οδηγιών και της μεθοδολογίας που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

hdfgdhfgjdfgjdfj.jpg

separator.png

Το ΙΚΥ, ως Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού (εφεξής ΙΚΥ/ΕΜΣ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, τηρεί Μητρώο Αξιολογητών για τις ανάγκες της ποιοτικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ολοκληρωμένων σχεδίων του Προγράμματος.

Το ΙΚΥ/ΕΜΣ προχωρά στον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+ με την τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με την απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης των Μελών ΔΕΠ σε αυτό.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Μητρώο Αξιολογητών Erasmus+ υποβάλλονται ανά πάσα χρονική στιγμή καθ’ όλη τη διάρκεια ορισμού του ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2014-2020, εκτός αν αποφασιστεί και δημοσιευθεί διαφορετικά από το IKY/ΕΜΣ. Το IKY/ΕΜΣ θα ενημερώνει προσωπικά κάθε αιτούντα για την ένταξή του στο Μητρώο. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται περιοδικά.

Το τροποποιημένο Μητρώο Αξιολογητών Erasmus+ αποτελείται από δύο τμήματα:

  • το Τμήμα ΑΜέλη ΔΕΠ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
  • το Τμήμα Β – λοιπούς Αξιολογητές, το οποίο θα προέλθει από το υφιστάμενο των Αξιολογητών και των Εμπειρογνωμόνων.

Πληροφορίες, καθώς και οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο, τα κριτήρια αποκλεισμού, τα συνεκτιμώμενα προσόντα και η διαδικασία εγγραφής, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική τροποποιημένη Πρόσκληση Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+ (εδώ [υπερσύδεσμος]). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Ελληνική Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ (δείτε τα συνημμένα αρχεία).

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι αιτούντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+ και των Παραρτημάτων της ως ισχύει.

Οι αιτούντες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο οφείλουν να δηλώσουν άμεσα στο ΙΚΥ/ΕΜΣ, επί ποινή αποκλεισμού, οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση τους και έχουν κατατεθεί στο ΙΚΥ/ΕΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3726340.

Οδηγίες υποβολής αίτησης

  • Η αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά, κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, διάστασης Α4, ιδιοχείρως ή μέσω ταχυμεταφοράς, στο Πρωτόκολλο του ΙΚΥ στις 09:00 έως 16:00, στην ταχυδρομική διεύθυνση

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία, Αττική

  • Στον φάκελο αναγράφεται η εξής ένδειξη: «Υποβολή Πρότασης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Ανοιχτό Μητρώο Αξιολογητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014 – 2020»
  • Προτάσεις που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη

Τεχνικές οδηγίες

  •  Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη με κεφαλαία γράμματα
  •  Τα επισυναπτόμενα αρχεία πρέπει να είναι σε συμπιεσμένη μορφή (.zip, .rar)
  •  Το μέγεθος του κάθε αρχείου πρέπει να είναι μικρότερο των 5ΜΒ. Στα Λοιπά Έγγραφα μπορείτε να επισυνάψετε μόνο το βιογραφικό και τα πτυχία σας.
  •  Στην Επαγγελματική Εμπειρία| Εμπειρία Αξιολόγησης Προτάσεων | Ερευνητικό/Συγγραφικό Έργο | Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε Σεμινάρια Κατάρτισης μπορείτε να αναγράψετε μέχρι 10 εγγραφές (λ.χ. τις 10 τελευταίες επαγγελματικές εμπειρίες)

separator.png

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αιτήσεων Μητρώου Αξιολογητών  Εδώ

separator.png

Ο αιτών και χρήστης της διαδικτυακής πλατφόρμας συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του που περιλαμβάνονται στην Αίτηση και αποθηκεύονται σε Ηλεκτρονικά Εργαλεία και Εφαρμογές Πληροφορικής για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ από το ΙΚΥ, Οργανισμούς και Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, Οργανισμούς και Όργανα της Κοινότητας. Η διαχείριση και χρήση των προσωπικών αυτών δεδομένων υπόκειται στους όρους χρήσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό (ν. 2472/1997), κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο