ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Π.  20535/17.11.2020), να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,  με αντικείμενο την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο