ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (με κωδ. MIS 5002899)

Στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως δικαιούχος, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως 12 μηνών με έναν (01) ελεύθερο επαγγελματία, πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης για την υποστήριξη της οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας του Ιδρύματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο