Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο των δύο υλοποιουμενων Πράξεων (Κωδ.MIS 457231 & Κωδ.MIS 365150) του ΕΠΕΔΒΜ ΕΣΠΑ(2007-2013)

 

 

 

 

espaprokiriksi_epedbm2014.jpg

 

espa_prok2014.jpg

Οι προτάσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως ή να παραδοθούν ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφορών από της 22ης Φεβρουαρίου 2014 έως και της 4ης Μαρτίου 2014, μεταξύ των ωρών 09:00-17:00, στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης,

Τμήμα Διοίκησης,

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41,

142 34 Ν. Ιωνία.

(1ος όροφος, Γραφείο Α17)

Μετάβαση στο περιεχόμενο